วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

บทบาทของการทำหน้าที่พิธีกรนั้นถือว่ามีความสำคัญ ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทำหน้าที่ในการเป็นพิธีกรได้ ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่บุคคลากรในองค์กรยังขาดทักษะการพูดและการทำหน้าที่เป็นพิธีกร เนื่องจากการเป็นพิธีกรที่ดีนั้น จำเป็นต้องมีเทคนิคและกลยุทธ์ในการพูด เพื่อมัดใจผู้ฟังให้เกิดความสนใจในสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร ซึ่งเทคนิคต่างๆ มาจากการใช้ความสามารถเฉพาะตัวที่ผ่านการเรียนรู้และฝึกฝน ศิลปะการของการเป็นพิธีกรนั้นมีหลายมิติ หลายวัตถุประสงค์ การเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ในการพูด จึงต้องผ่านการฝึกฝน รวมถึงพัฒนาให้ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นพิธีกรที่ประสบความสำเร็จ

หลักสูตร “MC Onboarding : MC มือใหม่” มุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถด้านพิธีกรต่างๆ ได้เริ่มต้นเรียนรู้ทักษะและเทคนิคการพูด รวมถึงบุคลิกภาพที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังได้ตลอดเวลาในการทำหน้าที่บนเวที นำไปสู่การเป็นพิธีกรระดับมืออาชีพที่สามารถดำเนินรายการได้อย่างราบรื่น เป็นธรรมชาติและบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน โดยผ่านการอบรมและฝึกปฏิบัติจากวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและความสำคัญของการเป็นพิธีกร
 • เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีทักษะและเทคนิคในการเป็นพิธีกร
 • เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพในการเป็นพิธีกรให้มีความน่าสนใจ

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย และฝึกปฏิบัติ
 • การให้คำแนะนำการฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกรเป็นรายบุคคล

พิเศษ ฝึกปฏิบัติภายหลังวันอบรม พร้อมรับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากวิทยากร อีก 2 ครั้ง

 • วิทยากร

   คุณพัชรวรรณ สุทธิรักษ์ เจ้าหน้าที่บริการฝึกอบรมอาวุโส ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

     ประสบการณ์โดยตรงกว่า 10 ปี ทางด้านพิธีกรงานฝึกอบรม, สัมมนา, งานแถลงข่าว, งานมอบประกาศนียบัตร, พิธีมอบรางวัล รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ อาทิ Youth Camp, International Conference, Company Outing, New Year Party ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 8 สิงหาคม 2562

รุ่น 2 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรในกิจกรรมและพิธีการต่างๆ ภายในหน่วยงาน อาทิ งานฝึกอบรม งานพิธีการ งานกิจกรรมคุณภาพ งานต้อนรับคณะบุคคล งานสังสรรค์ เป็นต้น
 • ผู้ที่มีความต้องการที่จะเป็นพิธีกร หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การเป็นพิธีกรมาก่อน

หัวข้อ

08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-12.00 น.
 • บทบาทและความสำคัญของการเป็นพิธีกร
 • เทคนิคการออกเสียงและเลือกใช้น้ำเสียงในการเป็นพิธีกร
 • การพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นพิธีกร
 • เทคนิคการเตรียมตัวก่อนเริ่มงาน และระหว่างดำเนินงาน
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกรในงานไม่เป็นทางการ และให้คำแนะนำรายบุคคล (สามารถเตรียมหัวข้อมาได้)
13.00-17.00 น.
 • เทคนิคการจัดทำและจดจำ Script
 • เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกรคู่และ การเป็นพิธีกรในงานที่เป็นทางการ และให้คำแนะนำรายบุคคล
ฝึกปฏิบัติหลังวันอบรม พร้อมรับคำแนะนำจากวิทยากร
 • ครั้งที่ 1 ฝึกปฏิบัติโดยส่งเป็นคลิป
 • ครั้งที่ 2 ฝึกปฏิบัติแบบ One on One หรือผ่าน VDO Call