วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8:30-16:00 น.

แนวคิด Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือบริหารจัดการผลการดำเนินงานของกลยุทธ์องค์กร (Strategy Performance Management Tool) มุ่งเน้นการนำกลยุทธ์องค์กรที่ได้มาปฏิบัติ (Execute Strategy) ให้บรรลุผลในมุมมองด้านการเงิน ลูกค้า กระบวนการ การเรียนรู้และการเติบโต ตามเป้าหมายที่ต้องการ โดยใช้แผนที่กลยุทธ์เชื่อมโยงสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้               (Intangible Asset) เช่น ความสามารถของบุคลากร ข้อมูลสารสนเทศที่มี และวัฒนธรรมองค์กร ผ่านกระบวนการต่างๆที่มีการข้ามสายงาน (Cross Functional) อย่างบูรณาการ มาสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างความยั่งยืนให้องค์กร

BSC ยังเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน สู่การเรียนรู้กลยุทธ์ ด้วยการใช้การวัด ข้อมูล และแผนงานที่นำไปปฏิบัติ ป้อนกลับ เพื่อให้องค์กรได้ติดตามและพัฒนากลยุทธ์ต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจและทราบแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ หลักการเกี่ยวกับ BSC และกระบวนการจัดทำ BSC
 • เพื่อให้พัฒนา แนวทางกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนที่กลยุทธ์ การกระจายกลยุทธ์สู่ระดับต่างๆ การนำกลยุทธ์สู่แผนการปฏิบัติ และการรายงานผล

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา
 • วิทยากร: คุณพาลินทุ์ วุฒิชาติวานิช

วิทยากรที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ

ประสบการณ์ ที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง นักนโยบายและแผน ฝ่ายกลยุทธ์ นักวิชาการ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่  13-14 มีนาคม 2562  เลื่อนเป็นวันที่ 2-3 เมษายน 2561

รุ่น 2 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562

รุ่น 3 วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่
 • หลักการเกี่ยวกับ BSC
 • กระบวนการจัดทำ BSC
 • แนวทางกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
 • แนวทางกำหนดแผนที่กลยุทธ์
 • การกระจายกลยุทธ์สู่ระดับต่างๆ
 • การนำกลยุทธ์สู่แผนการปฏิบัติ
 • การรายงานผล