วันที่ มีนาคม-กรกฎาคม 2562 เวลา 9:00 - 16:00 น.

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Lean for Industry 4.0         ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย   

จากข้อมูลอุตสาหกรรมของไทย พบว่า ผู้ประกอบการมีแผนจะลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในช่วงปี 2558-2560 จำนวนคิดเป็นร้อยละ 29.9 ในจำนวนนี้มีเพียงร้อยละ 35.47 ที่มีการวางแผนลงทุนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve มีประมาณ 25,000 ราย ในจำนวนนี้มีประมาณ 1,000 ราย ที่ธุรกิจจัดว่าแข็งแรง ประมาณ 7,500 ราย อยู่ในสถานะที่ลำบาก และผู้ประกอบการกว่าร้อยละ 70 มีเครื่องจักรที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์น้อยมาก ถึงไม่มีเลย จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมไทยถึงจุดเปลี่ยนต้องก้าวทันยุค 4.0 ระบบที่เชื่อมต่อจะทำให้สามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งจะทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นโดยมีปัจจัยสาคัญ คือ เทคโนโลยี ระบบงาน และโดยเฉพาะคนหรือบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของภาคเอกชนโดยมีหน่วยงานรัฐและภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมกันส่งเสริม ผลักดัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการ โครงการปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม 4.0 (Smart Industry Transformation and Competency to 4.0) ในกิจกรรมการสร้างแนวทางการเรียนรู้อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยหลักสูตรความเป็นเลิศด้านลีนและอุตสาหกรรม 4.0 (Digital Lean for Industry 4.0) การพัฒนาและขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Lean เพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะ แนวทางในการจัดการกระบวนการด้วยลีนให้สอดรับกับเทคโนโลยี 4.0 อันเป็นการ
เตรียมความพร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมไทยในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคอุตสาหกรรม 4.0

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

 • เพื่อพัฒนาแนวทางการเรียนรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพ สนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู่ Industry 4.0 ตามแนวทางหลักสูตรความเป็นเลิศด้าน Lean และอุตสาหกรรม 4.0
 • เพื่อพัฒนาและขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Lean

คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย

 • บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม อาทิ
  • ผู้จัดการโรงงาน
  • ผู้จัดการฝ่ายผลิต ทีมงานฝ่ายผลิต ทีมซ่อมบำรุง และวิศวกร
  • ทีมงานผู้รับผิดชอบด้าน Process Improvement
  • ทีมงานผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงหรือการปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรม 4.0
 • อาจารย์มหาวิทยาลัยจากคณะวิศวกรรม วิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการอุตสาหกกรรม
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ และมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามแนวทาง Digital Lean
 • ผู้เข้าอบรมได้รับการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Lean เมื่อผ่านการประเมินตามเกณฑ์ตามที่กำหนด
 • หน่วยงานมีบุคลากรที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและขยายผลภายในหรือภายนอกหน่วยงานต่อไปในอนาคตได้ด้วยตนเอง
 • หน่วยงานได้เข้าสู่กระบวนการในการวิเคราะห์ ค้นหาและมีแนวทางหรือแผนการปรับปรุงกระบวนการตามแนวทาง Digital Lean

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการและการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

 • สามารถเข้าร่วมโครงการได้ หน่วยงานหรือโรงงานละ 5 ท่าน
 • หน่วยงานหรือโรงงานของท่านต้องร่วมกระบวนการในภาคฝึกปฏิบัติ
 • ผู้อบรมต้องเข้าร่วมตลอดโครงการทั้งภาคทฤษฏีและภาคฝึกปฏิบัติ รวมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาโครงการ
 • ผู้อบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองและขึ้นทะเบียน โดยต้องผ่านเงื่อนไขและการประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

เนื้อหาการอบรม ภาคทฤษฎีและภาคฝึกปฏิบัติ จำนวน 25 วัน

หมายเหตุ

 • ช่วงเวลาในการเข้าร่วมโครงการ เดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2562 (สัปดาห์ละ 2-3 วัน)
 • กำหนดการและหัวข้อการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิธีการเข้าร่วมโครงการ

1. กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด หรือภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

2. ทำแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการทางสถาบันจะแจ้งให้ทราบทาง E-mail ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 435 (ผ่องอำไพ) , 432 (ประภาพร) โทรสาร 02-619-8098

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด