วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 8:30-16:00 น.

วัตถุประสงค์

  • สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด แนวโน้ม การปรับตัวด้านการบริการ จากประสบการณ์องค์กรด้านการบริการ ให้สามารถตอบสนองและสร้างมูลค่าแก่ลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยี
  • เยี่ยมชมองค์กร เพื่อให้เห็นตัวอย่างจริง จากองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการบริการลูกค้าและดูแลลูกค้าในยุคดิจิทัล รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูล การบริหารกระบวนการต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

และการที่จะได้มาซึ่งความยั่งยืน ต้องมีการกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ และสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงปรับปรุงโมเดลธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างคุณค่าแตกต่างให้กับลูกค้าอนาคต และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

What | Who | How

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

เกิดมุมมอง แนวคิด เห็นตัวอย่าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรตัวอย่างที่มีการปฏิบัติจริง เพื่อเป็นประโยชน์และต่อยอดในการปรับใช้กับองค์กร รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางแก้ไข

กลุ่มเป้าหมาย

1. องค์กรด้านการบริการ หน่วยงานด้านการบริการ เช่น ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายการตลาด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาองค์กร

2. ผู้ที่ต้องการศึกษาตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดีในด้านต่างๆ

วิธีการ

เข้าร่วมสัมมนา 1 วัน และเลือกเข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน 1 หน่วยงาน

ระยะเวลา

ระยะเวลา
เข้าร่วมงานสัมมนา วันที่ 29 ม.ค.62
และเลือกเยี่ยมชมหน่วยงาน 1 หน่วยงาน
A: 13 ก.พ.62 SCG Logistics
B: 20 ก.พ.62 เงินติดล้อ
C: 21 ก.พ.62 นครชัยแอร์
ค่าธรรมเนียม สัมมนา 1 วัน + เลือก Site Visit 1 หน่วยงาน
(ค่าวิทยากร  เอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าพาหนะดูงาน)
สถานะสมาชิก ราคา ไม่รวม Vat ราคารวม Vat Promotion สมัคร 3 เหลือท่านละ รวม Vat
Member 7,500 8,025 7,800
Non-Member 7,900 8,453 8,200

***กรณีเลือก Site Visit มากกว่า 1 หน่วยงาน ชำระเพิ่มท่านละ 3,500 บาท (ยังไม่รวม VAT)

AGENDA SEMINAR

Service 4.0: ยุคแห่งการปฏิวัติงานบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
วันที่ 29 มกราคม 2562
เวลา 9.00 - 16.00 น.
สถานที่สัมมนา
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา
ห้อง พาโนรามา 2 ชั้น 14

8.30 – 9.00

ลงทะเบียน

9.00 – 9.45

หัวข้อ Service 4.0 ผลกระทบ ความท้าทาย และความเสี่ยงขององค์กร
โดย คุณจำลักษณ์ ขุนพลแก้ว
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านนวัตกรรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

9.45 – 10.00

พักรับประทานอาหารว่าง

10.00 – 11.00

บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โดย   คุณวิธุวัทน์ ทรัพย์พร้อม
(Logistics Consultant Executive)
• พัฒนาห่วงโซ่อุปทานด้วยกระบวนการทางโลจิสติกส์
• ระบบขนส่งแบบรวมเที่ยว กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน
• ผสานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์การบริการโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการดำเนินธุรกิจให้แก่ลูกค้าทุกระดับ

11.00 – 12.00

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
รถโดยสารนวัตกรรมเพื่อความสะดวกและปลอดภัย
โดย  คุณสุดาวรรณ สุวัตถิพงศ์
       (ที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคคลากร และประชาสัมพันธ์ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด)
• การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาให้บริการ
- NCA Social Booking ระบบการจองที่นั่ง
- NCA Tracking ระบบติดตามสถานะรถ
- NCA Express บริการส่งพัสดุ
• การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการให้บริการยุคดิจิทัล “คน รถ ระบบ”

12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหารวกลางวัน

13.00 – 14.30

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
โดย  คุณเบอนาร์ด โซ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ, ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) และ คุณอาฑิตยา พูนวัตถุ (ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายนายหน้าประกันภัย) 
• แนวคิดธุรกิจเงินติดล้อ Financial Inclusion Technology
• Service + Technology & Human หัวใจของ Digital Transformation
• สูตรลับปรับเปลี่ยนองค์กร ผ่าน “Agile Scrum Process”

14.30 – 14.45

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
โดย คุณขวัญชนก ศรีคิรินทร์
(Head of Customer Experience Management of AIS)
• “Digitization & Human Touch” The next move of customer Service
กลยุทธ์งานบริการ AIS ที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับคน
• ครบเครื่องเรื่อง Digital Service อาทิ
- IVR Speech Recognition บริการลัดสาย ตอบสนองผู้บริโภคที่ต้องได้ทันที
- Omni-Chanel เชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าแบบไร้รอยต่อ
• การเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการทำงานของ “คนร่วมกับเทคโนโลยี”

AGENDA SITE VISIT

A : บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา)
       วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 - 16.00 น.
Site Visit
เลือกเพียง 1 หน่วยงาน
(กำหนดการหน้า 3-4)
***กรณีเลือก Site Visit มากกว่า 1 หน่วยงาน ชำระเพิ่มท่านละ 3,500 บาท (ยังไม่รวม VAT)

10.30 – 11.00

ลงทะเบียน 
ห้องประชุม 1 ชั้น 12 ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

11.15

ออกเดินทาง

12.00 – 13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 16.30

SCG Logistic Site Tour
- Warehouse Management
- Automated Storage & Retrieval System ระบบบริหาร การจัดเก็บสินค้า เก็บวัตถุอัตโนมัติ
- Consolidation Management
- ศูนย์ควบคุมระบบโลจิสติกส์ เทคโนโลยีระบบ Track & Trace
- ICT Platform การจัดการสารสนเทศสำหรับ Supply chain Management
- Q & A
B : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30 - 16.00 น. 

11.00 – 11.30

ลงทะเบียน
ห้องประชุม 1 ชั้น 12 ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

11.30

ออกเดินทาง

12.00 – 13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 16.00

เงินติดล้อ Site Tour
- เยี่ยมชมบรรยากาศ สถานที่ทำงาน
- เทคโนโลยีที่ใช้ในการบริการและการทำงาน
- การส่งเสริม สร้างบรรยากาศวัฒนธรรม Agile & Innovation
- การสร้างบรรยากาศ Self-Development และการพัฒนาคน
- Q & A
C : บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30 - 16.00 น.

11.30 – 12.00

ลงทะเบียน 
ห้องประชุม 1 ชั้น 12 ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

12.00

ออกเดินทาง

12.20 – 13.20

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 16.00

นครชัยแอร์ Site Tour
การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ และบริการผู้โดยสาร
- เยี่ยมชมงานบริการสถานีบริการผู้โดยสาร
- NCA on the way เทคโนโลยีเชื่อมระบบบริหารจัดการ
- รถ class ประเภทต่างๆที่ใช้นวัตกรรมในการให้บริการ
- Q & A
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และขอสงวนสิทธิ์กรณีเป็นองค์กรคู่แข่งของหน่วยเยี่ยมชม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 453 (ปาณนาถ)
กรุณาส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมมาที่
e-mail : pananat@ftpi.or.th   หรือโทรสาร 02-619-8098

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด

DOWNLOAD >> ใบสมัคร