วันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8:30-16:00 น.

ผลิตภาพ (Productivity) ถือเป็นตัวชี้วัดหลักของความสามารถในการแข่งขันของทุกองค์กร และเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร แต่บุคลากรส่วนใหญ่ของหลายๆ องค์กร ยังมีความเชื่อว่า “ผลิตภาพเป็นเรื่องไกลตัว ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ” หรือ อาจมองว่า “กิจกรรมที่ส่งเสริมผลิตภาพเป็นงานเพิ่ม ทำแล้วเสียเวลาไม่ได้อะไรตอบแทน หรือไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น” ซึ่งมุมมองเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงระดับบรรยากาศของการเพิ่มผลิตภาพ อัตราการมีส่วนร่วมของบุคลากร ตลอดจนความต่อเนื่องในการปรับปรุงและพัฒนา อีกทั้งระดับผลลัพธ์ของผลิตภาพในองค์กรที่ไม่น่าพอใจ ซึ่งไม่อาจเสริมสร้างการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรได้ จากสภาพการณ์ดังกล่าว จึงยังเป็น “ปัญหา” ของหลายองค์กร

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการสร้างทีมงานนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพภายในองค์กรสำหรับหัวหน้างาน  ด้วยการสร้างความตระหนักในความสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพ สร้างความรู้ความเข้าใจมุมมอง IPO (Input Process Output) และฝึกปฏิบัติเทคนิคที่สำคัญในการกระตุ้นและขับเคลื่อนกิจกรรมปรับปรุงงาน ตลอดจนเทคนิคบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างผลงานในการยกระดับ “ผลิตภาพ” ด้วยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรในความรับผิดชอบ มีบรรยากาศการทำงานเป็นทีม ผ่านความสามารถในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับหัวหน้างาน  ที่สามารถสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กรได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพ และทราบถึงแนวทางในการสร้างจิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพภายในองค์กร
 3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจภาพรวมของเครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพองค์กร ตลอดจนแนวทางการบริหารกิจกรรมปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ
 4. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเทคนิคการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 5. เพื่อศึกษาเรียนรู้จากองค์กรตัวอย่าง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร ตลอดจนสร้างเครือข่ายการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Networking)

วิธีการอบรม

 • การบรรยายเชิงปฏิบัติการ
 • การฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
 • การศึกษาดูงานองค์กรตัวอย่าง

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับต้น-ระดับกลางขององค์กร หรือ พนักงานระดับบังคับบัญชา และหัวหน้างาน
 • ผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน หรือทำหน้าที่ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร
 • ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มผลิตภาพในองค์กร (HRD)

ระยะเวลา

วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 บรรยายเชิงปฏิบัติการ 3 วัน และศึกษาดูงาน 1 วัน ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ และบริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด จ.ระยอง

วิทยากร

 • คุณสุธาสินี โพธิจันทร์ นักวิชาการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • คุณธัชรินทร์ วุฒิชาติ นักวิชาการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หัวข้ออบรม

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
วันที่ 1 – การสร้างจิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Awareness)
 • บทบาทและหน้าที่ นักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ

(Productivity Facilitator: Roles and Responsibility)

วันที่ 2 – ความรู้ความเข้าใจเครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพและการบริหารกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพ

(Overview and Linkage of Productivity Basic Tools)

วันที่ 3 – เทคนิคการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร

(Productivity Promotion Techniques)

วันที่ 4 – ศึกษาดูงานองค์กรตัวอย่าง (เวลา 10.00-16.00 น.)
 • การนำเสนอจากองค์กรตัวอย่าง
 • นำเสนอภาพรวมการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร
 • เยี่ยมชมพื้นที่ตัวอย่างกิจกรรมปรับปรุงงาน
 • กิจกรรม Workshop กลุ่มย่อย

ค่าธรรมเนียม

สถานะ ราคาปกติ Promotion
สมาชิกสถาบัน 14,000 บาท/ท่าน
(รวม VAT 7%=14,980)
 • สมัคร 3 ท่าน รับส่วนลดก่อน VAT รวม 1,000 บาท
 • สมัคร 5 ท่าน รับส่วนลดก่อน VAT รวม 2,000 บาท พร้อมรับฟรี Gift Set CD 3 เรื่อง QCC/Kaizen/7Wastes 1 ชุด/องค์กร
บุคคลทั่วไป 15,000 บาท/ท่าน
(รวม VAT 7%=16,050)
 • สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิจึงได้รับยกเว้น หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ราคารวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และค่าเดินทางศึกษาดูงาน
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร เมื่อเข้าอบรมต่อเนื่องอย่างน้อย 80% ของเวลาอบรม
 • ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ตามเงื่อนไขขององค์กรตัวอย่าง

วิธีสมัครและชำระเงิน

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.ftpi.or.th/event/24717 การแสดงผลผ่าน Google Chrome
 • วิธีการชำระเงิน
  • โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า บัญชีสะสมทรัพย์ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” เลขที่บัญชี 210-0-50861-9 หรือ
  • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ “The Foundation for Thailand Productivity Institute”
 • ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: promotion@ftpi.or.th หรือ Fax: 0-2619-8096
 • กรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนการอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าอบรมเพียง 50%

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 426 (กิตติมา) 429 (วัชชิระ)
โทรสาร 0-2619-8096

 

กรอกใบสมัคร

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล