วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 9:00-16:00 น.

Site Visit : Digital Technology กระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติ
บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 19 ตุลาคม 2561

 

วัตถุประสงค์
                            เยี่ยมชมองค์กร เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากตัวอย่างและวิธีปฏิบัติที่ดี ในการนำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจ ที่จะต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ และการพัฒนาองค์กร (Business Transformation) เพื่อให้สอดรับกับบริบทใหม่ รวมถึงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น และมุ่งพัฒนาการสร้างคุณค่าตลอดกระบวนการทำงาน
ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

          สามารถเห็นตัวอย่าง ประสบการณ์ที่ดีด้านระบบดิจิทัลเทคโนโลยีและการผลิตอัตโนมัติ เพื่อเป็นประโยชน์และต่อยอดในการปรับใช้กับองค์กร โดยเรียนรู้ประสบการณ์จากองค์กรตัวอย่างที่มีการปฏิบัติจริง รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

 

กลุ่มเป้าหมาย
                            ผู้บริหาร หัวหน้างาน นักวิเคราะห์  นักพัฒนาองค์กร วิศวกร ขององค์กรภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และบริการ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่สนใจการนำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยี มาเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการ เพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
***ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจากองค์กรที่ให้เยี่ยมชม กรณีผู้สมัครเป็นคู่แข่งขันขององค์กรที่เข้าเยี่ยมชม***

             

วิธีการ
                            การเยี่ยมชมหน่วยงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากองค์กรที่มีตัวอย่างที่ดี ชี้ประเด็น สรุปประเด็นโดยผู้เชี่ยวชาญ และการถาม ตอบ
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง 
สถานะสมาชิก ราคาก่อนรวม VAT ราคารวม VAT
Promotion
สมัคร 3 ท่าน
รับส่วนลดท่านละ
300 บาท
สมาชิกสถาบัน 3,900 4,173 3,852/ท่าน
บุคคลทั่วไป 4,500 4,815 4,494/ท่าน

รวมค่าเอกสาร ค่าพาหนะ อาหารว่าง อาหารกลางวัน ผู้เชี่ยวชาญ Pre-Brief และสรุปประเด็น

 

กำหนดการ
Site Visit : Digital Technology กระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติ
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)                                       
            09.00 – 09.30 น.          ลงทะเบียนที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
            09.30 – 11.00 น.          Pre Brief แนะนำประเด็น แนวคิด
            11.00 – 12.00 น.          ออกเดินทาง
            12.00 – 13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน
            13.00 – 16.00 น.       เยี่ยมชมหน่วยงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
  • แนะนำองค์กร
  • การนำเทคโนโลยีมาควบคุมระบบการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ
  • การนำ Robot มาใช้ในกระบวนการผลิต
  • แนวทางการพัฒนาบุคลากรสู่ยุค Industry 4.0
  • เยี่ยมชมโรงงาน
  • ถาม ตอบ และสรุปประเด็น

16.00 น. เดินทางกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ : 0-2619-5500 ต่อ 451-456
โทรสาร : 0-2619-8098 อีเมล์ : training@ftpi.or.th

DOWNLOAD >> รายละเอียด

กรอกใบสมัคร

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล