วันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8:00-17:00 น.

Study Mission on Japan Business Excellence Model and Innovation for Sustainable Development
18-22 พฤศจิกายน 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติได้กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำคณะผู้แทนองค์กรไทย เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทาง Business Excellence Framework ขององค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น (Japan Quality Award : JQA) ซึ่งได้นำเกณฑ์รางวัลดังกล่าวมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรเช่นเดียวกับประเทศไทย รวมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้บริหารระดับสูง-กลาง ขององค์กร
  • ผู้บริหาร ทีมงาน Business Excellence หรือ คณะทำงาน TQA, SEPA, PMQA, EdPEx.
  • ผู้ขับเคลื่อน Productivity & Innovation & Technology Transformation
  • ผู้ดูแล Customer Service & Engagement
  • ทีมงาน Human Resource Management & Organizational Development
สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด
(ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครและชำระเงินครบตามจำนวนที่กำหนด)
กรณีที่ท่านสนใจ หรือต้องการรายละเอียดกำหนดการ เพื่อการพิจารณาเข้าร่วมการดูงาน
กรุณาแจ้งความประสงค์ที่ E-mail:  phatcharawan@ftpi.or.th หรือ panitnart@ftpi.or.th
โทรศัพท์     0-2619-5500 ต่อ 466-467 (พัชรวรรณ / พนิตนาฎ)
มือถือ        084-336-5252