วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8:30-16:00 น.

Big data เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยองค์กรค้นหา Strategic Insights ช่วยเสริมสร้างธุรกิจ สร้างความได้เปรียบในสภาวะการแข่งขันไร้พรมแดน โดยเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเปิดเผยมุมมองใหม่ที่มีคุณค่าต่อองค์กร (Strategic Insights) จากข้อมูลภายในและภายนอก ที่มีปริมาณมหาศาลและมีความหลากหลายซับซ้อน  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Analytic tools ที่มีประสิทธิภาพสามารถแสดงผลในรูปแบบที่เพิ่มความเข้าใจ และสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ 

  • ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ และองค์ประกอบต่างๆของเทคโนโลยี Big Data
  • เรียนรู้ Big Data Analytic เพื่อใช้ประโยขน์ในการพัฒนาองค์กร สนับสนุนข้อมูลเพื่อกำหนดกลยุทธ์วางแผนพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
  • เข้าใจแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อนำ Big Data มาใช้ในการค้นหา Strategic Insights

วิธีการอบรม

  • บรรยายพร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน กิจกรรมกลุ่ม
  • วิทยากร: คุณปริญญ์ เสรีพงศ์ วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรด้านพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO การบริหารจัดการด้านเอกสาร การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้  และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการควบคุมเอกสารในระบบ  ISO ให้กับหน่วยงานต่างๆ

เหมาะสำหรับ 

  • ผู้บริหารทุกระดับ นักวิเคราะห์ นักกลยุทธ์ ฝ่ายนโยบาย/แผน และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่สนใจการนำเทคโนโลยี ข้อมูลสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 16 มีนาคม 2561

รุ่น 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2561

รุ่น 3 วันที่ 13 กันยายน 2561

รุ่น 4 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

หัวข้อ

08:30-09:00 น.  ลงทะเบียน
09:00-16:00 น.     
  • แนะนำเทคโนโลยี Big data เครื่องมือบริหารข้อมูลสมัยใหม่
  • บทบาทของBig Data Analytic ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหา Strategic Insight
  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผน การตัดสินใจทางธุรกิจ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย Big Data Analytics
  • เรียนรู้กรณีศึกษาBig Data Analytic ในการปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ และการเตรียมความพร้อมเพื่อนำ Big Data มาเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

กรอกใบสมัคร

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล