วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8:30-16:00 น.

การปฏิบัติงานย่อมต้องเพชิญกับปัญหาในรูปแบบต่างๆ ที่ต้องได้รับการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินการแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมอีก ประกอบกับระยะเวลาที่จำกัดในการวางแผนจัดการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาต้องมีขั้นตอนที่เป็นระบบอย่างชัดเจน ละเอียด และรวดเร็วในการปฏิบัติ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การระบุปัญหา การเก็บรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล จนถึงการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง สำหรับเทคนิคการตัดสินใจเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการพิจารณาทางเลือกที่ให้ประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบน้อยที่สุด  ซี่งท่านจะได้เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นขั้นตอน และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และพื้นฐานการคิดเชิงวิเคราะห์
 • เรียนรู้การพิจารณาผลกระทบของปัญหาในภาพกว้าง
 • เรียนรู้ความหมายและกระบวนการของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 • สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
 • เรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกันด้วยการฝึกปฏิบัติ

วิธีการอบรม

 • บรรยาย ฝึกปฏิบัติ และอภิปรายผลการฝึกปฏิบัติ

วิทยากร : วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

รุ่น 1-2 คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์: ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, วิทยากรด้าน TQM , TPM และ TQA  ประสบการณ์การทำงาน อาทิ

อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต  บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด, วิศวกรอาวุโส บริษัท รีท-ไรท์ (ประเทศไทย ) เป็นต้น

รุ่น 3-4 ณัฎฐ์ทยากร ศิโรเวฐน์ วิทยากรที่ปรึกษาส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์: ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และระบบการทำงาน บ.จาฟรา อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นต้น และเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาในด้าน การบริหารโครงการ การวัดการเพิ่มผลผลิตในองค์กร ฯลฯ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

เหมาะสำหรับ

–  หัวหน้างาน

–  ผู้จัดการจากทุกหน่วยงาน

–  ผู้ที่สนใจทั่วไป

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561

รุ่น 2 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561

รุ่น 3 วันที่ 18-19 กันยายน 2561

รุ่น 4 วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • กระบวนการประเมินสถานการณ์
 • กระบวนการแก้ไขปัญหา
 • การกำหนดขอบเขตของปัญหา
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การระบุสาเหตุของปัญหา
 • การยืนยันสาเหตุของปัญหา
 • Workshop “ Problem Solving “
วันที่สอง
09.00 – 16.00 น.
 • กระบวนการตัดสินใจ
 • การกำหนดผลลัพธ์ และวัตถุประสงค์
 • การกำหนดทางเลือก
 • การประเมินความเสี่ยง
 • Workshop “ Decision Making “
 • เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • สรุปและคำถาม

กรอกใบสมัคร

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล