วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8:30-16:00 น.

ระบบบริหารคุณภาพ เป็นเรื่องมาตรฐานที่องค์กรต่างๆ นำมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย แต่สิ่งที่ยากกว่านั้น และท้าทายผู้บริหาร คือ การยกระดับขีดความสามารถ และประสบความสำเร็จที่ยั่งยืน

ซึ่งแนวทางของการใช้กลยุทธ์ และเครื่องมือในการประเมินตนเอง (Self-Assessment) จะช่วยให้องค์กรสามารถยกระดับองค์กรตนเอง ในการตอบสนองธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถยกระดับการบริหารคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง  มิใช่แค่เพียงความสำเร็จในระยะสั้นเท่านั้น และช่วยให้องค์กรเข้าใจแนวทาง กลยุทธ์ วิธีการ เครื่องมือ และแนวทางในการบริหารคุณภาพเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและกลยุทธ์การบริหารคุณภาพเพื่อความยั่งยืน
 • เพื่อยกระดับพัฒนาการระบบริหารคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ
 • เพื่อทราบเครื่องมือและวิธีการประเมินตนเอง (Self-Assessment Tools) และนำไปประยุกต์ใช้ได้

วิธีการอบรม   

 • การบรรยาย ยกตัวอย่าง กิจกรรมกลุ่ม และการประยุกต์ใช้ในองค์กร
 • คณะวิทยากร: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

รุ่น 1 คุณกุลชุดา ดิษยบุตร  :  วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส

คุณทิพย์สุภา  กอบกู้วัฒนา :  วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส

รุ่น 2 คุณน้ำเพชร  พรหมนา :  วิทยากรที่ปรึกษา

คุณอุรศา  ศรีบุญลือ :  วิทยากรที่ปรึกษา

ประสบการณ์ ให้คำปรึกษาแนะนำและวิทยากรด้านการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน  การบริหารระบบคุณภาพ การบูรณาการ    ระบบมาตรฐาน การบริหารความเสี่ยง และ CSR  ให้กับองค์กรชั้นนำ

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ
 • ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ฝ่ายพัฒนาองค์กร
 • ประเภทธุรกิจ : บริการ และผลิต

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561

รุ่น 2 วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561

หัวข้อ 

วันที่หนึ่ง
08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • แนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
 • กลยุทธ์การบริหารคุณภาพ
 • เครื่องมือในการประเมินตนเอง
 • การนำไปใช้
 • ประโยชน์ที่ได้รับ
 • ตัวอย่างกรณีศึกษา
 • กิจกรรมกลุ่ม
 • Q&A

วันที่สอง

09.00-16.00 น.

 • กิจกรรมกลุ่ม การวิเคราะห์องค์กรและสภาพแวดล้อม (4)
 • การนำเสนอ
 • กิจกรรมกลุ่ม การประเมินตนเอง (5-6)
 • การนำเสนอ
 • กิจกรรมกลุ่ม การประเมินตนเอง (7-8)
 • การนำเสนอ
 • กิจกรรมกลุ่ม การประเมินตนเอง (9-10)
 • การนำเสนอ
 • สรุปผล และตอบข้อซักถาม

กรอกใบสมัคร

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล