วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8:30-16:00 น.

ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลักในการผลิตมักไม่ได้สนใจหาวิธีการใช้และบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ผลที่ตามมา  ก็คือเครื่องจักรเสียบ่อย ต้องเสียเวลาซ่อมและเวลาการผลิต เครื่องจักรไม่มีสมรรถนะการทำงานที่ดี  ผลิตชิ้นงานออกมาไม่ได้ตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอ สัมพันธภาพที่ไม่ดีระหว่างหน่วยงานผลิต และหน่วยงานซ่อมบำรุง ทำให้เกิดการแก้ไขงานที่มีผลทำให้ต้นทุนสูง การส่งมอบไม่ทันเวลา ซึ่งส่งผลให้ขาดความสามารถในการแข่งขัน เทคนิคที่สามารถช่วยทำให้เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์ (Zero Breakdown) เป็นเทคนิคการบำรุงรักษาที่เป็นความร่วมมือระหว่างพนักงานหน่วยซ่อมบำรุง และพนักงานหน่วยผลิตซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และเป็นที่นิยมใช้ในประเทศต่าง ๆ คือการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถทำให้ใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิผล  ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาและผลิตสินค้าได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการของลูกค้า

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของการบำรุงรักษา และขั้นตอนการบำรุงรักษาทวีผล
 • เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษาที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการผลิต
 • สามารถวางแผนและดำเนินการ TPM ได้อย่างเป็นขั้นตอน
 • เพื่อให้ทราบถึงวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง
 • เพื่อเสริมสร้างทักษะจากกรณีศึกษาจากโรงงานตัวอย่าง

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติ (Workshop)
 • วิทยากร (รุ่นที่1-3) คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, วิทยากรด้าน TQM และ TPM
 • ประสบการณ์การทำงาน อาทิ อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด
 • วิทยากร (รุ่นที่ 4) คุณภิภน พินศิริกุล วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, ผู้เชี่ยวชาญด้าน TPM
 • ประสบการณ์การทำงาน อาทิ Production Engineer & TPM Promoter บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จาก

Advance Process Engineer บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง
 • ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
 • หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 20-21 มีนาคม 2561

รุ่น 2 วันที่ 12-13 มิถุนายน 2561

รุ่น 3 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2561

รุ่น 4 วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561

วันที่หนึ่ง

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • TPM : แนวคิดและความสำคัญ
 • ชนิดของการบำรุงรักษา
 • การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
 • 12 ขั้นตอน และ 8 เสาหลักในการทำกิจกรรม TPM
 • ความสูญเสียหลักของเครื่องจักร (6 Big Losses)
 • การวัดประสิทธิผลของ TPM (OEE)
 • เสาหลักการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสีย (Focus Improvement)
 • กรณีศึกษา และ  Workshop

วันที่สอง

09.00-16.00 น.
 • เสาเหลักการบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
 • เสาหลักการบำรุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance)
 • เสาหลักอื่นในการดำเนินการกิจกรรม TPM
 • แนวทำงในการดำเนินกิจกรรม TPM ในองค์กร
 • กรณีศึกษา และ Workshop
 • สรุป และถาม ตอบ

***  รับฟรี หนังสือ 50 ปัญหาสุดฮิตพลิกวิกฤติ TPM ***

กรอกใบสมัคร

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล