วันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2561 เวลา 8:30-16:00 น.

ในสถานการณ์ที่องค์กรต้องเผชิญกับความการเปลี่ยนแปลงและยากที่จะคาดการณ์เช่นปัจจุบัน องค์กร จำเป็นต้องค้นหา FUTURE OPPORTUNITY เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืน CORE COMPETENCY เป็นเครื่องมือที่จะช่วยค้นหาและสร้างความเก่ง/ความเชี่ยวชาญขององค์กรที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว อย่างที่องค์กรอื่นไม่มี เพื่อสร้างความแตกต่าง(Differentiate) ให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่ง CORE COMPETENCY อาจจะเป็นได้หลายรูปแบบ เช่น คุณภาพผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์ที่ดี ความสามารถในการจัดการ การตอบสนองได้ทั้งทุกความต้องการของลูกค้า ฯลฯ หากยังไม่ชัดเจนว่าทุกวันนี้องค์กรมี CORE COMPETENCY อะไรบ้าง ที่ยังทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นและไว้วางใจมาตลอด หลักสูตรนี้มีแนวทางในการค้นหาความสามารถหลักขององค์กร เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา ถ่ายทอด ยกระดับ ให้องค์กรเกิดความเข้มแข็งได้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติกับทั้งในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริงของผู้เข้ารับการอบรม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวคิดและแนวทางการค้นหา Core competency ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพิจารณา Core competency ของแต่ละองค์กร เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน

วิธีการอบรม   

 • การบรรยาย ยกตัวอย่าง กิจกรรมกลุ่ม และอภิปราย
 • วิทยากร: คุณดุจดาว ดวงเด่น ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  ปริญญาโท การพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ประสบการณ์ Executive ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายการพนักงาน ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)
 • ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี    ผู้เชี่ยวชาญ สายงานธุรกิจ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้าน  Strategic Thinking, Strategic Planning และ Problem Solving & Decision Making, Leadership Development และ Managing People for Result เป็นต้น  ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายด้านการจัดการกลยุทธ์ การจัดการองค์กรให้กับหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ ยังเป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาแนะนำทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเซียอีกด้วย

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าใจภาพรวมขององค์กร
 • เจ้าของกิจการ SME ที่ต้องการค้นหาความเชี่ยวชาญขององค์กร
 • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารฝ่ายแผนกลยุทธ์ขององค์กร

ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561

รุ่น 2 วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 เปลี่ยนเป็นวันที่ 3-4 ตุลาคม 2561

หัวข้อ 

วันที่หนึ่ง
08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • ทำไม Core Competency จึงสำคัญต่อการเติบโตขององค์กร
 • แนวคิดการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วย Core competency
 • วิเคราะห์ Core Competences จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในปัจจุบัน
 • ทบทวนรูปแบบธุรกิจ (Business Model) เพื่อระบุ Core competency
 • วิเคราะห์ Core competency สำหรับทิศทางขององค์กรในอนาคต
วันที่สอง
09.00-16.00 น.
 • กำหนด Core competency ตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว
 • ทดสอบ Core competency ขององค์กรให้มีความ เฉพาะเจาะจง
 • กำหนด นิยาม Core competency และการกำหนด Competencies ในแต่ละหน่วยงาน ตามตำแหน่งงาน
 • กำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรตาม Core competency

กรอกใบสมัคร

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล