วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8:30-16:00 น.
  • This event has passed.

เนื่องจากการแข่งขันที่สูงมากของธุรกิจในปัจจุบัน ทำให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าทั่วโลกต้องพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่อง  องค์กรต่างๆจึงได้ประยุกต์ใช้มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพต่างๆ ที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ  เช่น  ISO 9001:2015  ซึ่งมุ่งเน้นการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกัน ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  รวมถึง IATF 16949 เป็นมาตรฐานที่ประยุกต์ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  ได้กำหนดให้ต้องมีการการประยุกต์ใช้ FMEA  ในระหว่างการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ เพื่อป้องกันปัญหาด้านคุณภาพที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ เป็นต้น  ปัจจุบัน FMEA จึงเป็นครื่องมือที่มีการประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถ ลดความสูญเสียหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้าและองค์กร และยกระดับผลดำเนินงานทางธุรกิจให้สูงขึ้น

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบตามระบบคุณภาพ ISO/TS 16949
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคของ FMEA ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อป้องกันความผิดพลาดในหน่วยงานของตนเอง

วิธีการอบรม

  • การบรรยาย และยกตัวอย่าง

วิทยากร: คุณณัฐพล เอกไพศาล   
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์ อาทิ ผู้จัดการด้านคุณภาพ  & วิจัยและพัฒนา  บริษัท เนปจูนอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด , บริษัท เบ็ทเทอร์โฮมฟู้ด จำกัด, บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ ไทยแลนด์ จำกัด และอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

  • วิศวกร และช่างเทคนิค
  • ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายผลิต รวมถึงผู้ที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์ความผิดพลาดที่อาจเกิดเนื่องจากการออกแบบ การผลิต ผู้จัดการประกันคุณภาพ

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2561

รุ่น 2 วันที่ 9 พฤศจิกายน  2561

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
  • ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ FMEA
  • แนวคิดและเทคนิคของ Design FMEA และวิธีการนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
  • แนวคิดและเทคนิคของ Process FMEA และวิธีการนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
  • ฝึกปฎิบัติการจัดทำ FMEA