วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2561 เวลา 8:30-16:00 น.

ให้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร พร้อมนำเสนอคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับประโยชน์ทั้งด้านการใช้งานสินค้าและบริการ การรับบริการ รวมถึงด้านจิตใจ ย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจในทุกมิติ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นล้วนได้มาจากกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจลูกค้า ออกแบบแนวคิดและสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ๆ ค้นหาสิ่งที่จะมานำเสนอให้ตรงใจ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี จนกระทั่งสร้างช่องทางการรับรู้ สร้างให้เกิด Demand ในการซื้อขาย และการส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาที่นอกจากจะมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สู่กระบวนการใหม่ๆ ด้วยการบูรณาการร่วมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Trends analysis technique, Empathy map, VOC และ Scamper แล้ว ยังมุ่งกระตุ้นให้เกิดแนวคิดมุมมองที่แตกต่าง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดไปสู่ Innovation Organization

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้กระบวนการสร้างแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ด้วยการปฎิบัติจริง
 • แลกเปลี่ยนมุมมอง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่าง
 • เรียนรู้และฝึกฝนทักษะความคิดสร้างสรรค์ และความคิดด้านนวัตกรรม
 • เปิดโอกาสการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง สร้างกลุ่มนวัตกรที่เข้มแข็งในองค์กร

วิธีการอบรม   

 • การบรรยาย ยกตัวอย่าง กิจกรรมกลุ่ม และการประยุกต์ใช้ในองค์กร

วิทยากร: ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

มีความเชี่ยวชาญด้าน Strategic Thinking, Analytical Thinking, Strategic Planning และ Problem Solving & Decision Making,  Feasibility Study for Project , Lean Management, Leadership Development , Managing People for Result เป็นต้น

ประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย อาทิ Senior Associate บจก. เคปเนอร์-ทรีโก ประเทศไทย,   Specialist Engineer บจก.คาร์ดิแนลเฮลล์ ประเทศไทย และ ผู้จัดการฝ่ายผลิต บจก. แอนเซล ประเทศไทย เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังเป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาแนะนำทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเซียอีกด้วย

เหมาะสำหรับ

 • พนักงาน หัวหน้างานทุกสายงาน
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ไอเดียใหม่ๆ อย่างมีคุณค่า

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561

รุ่น 2 วันที่ 30-31 ตุลาคม 2561

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.

เสกสรรค์ : Ideate

 • ประเมินผู้เรียนตามรูปแบบการคิด
 • ค้นหาไอเดีย

o จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจุบันและแนวโน้ม

oจากการทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

oจากความกลัวของลูกค้น

oจากความสามารถพิเศษและความเชี่ยวชาญ

 • เรียนรู้

oเทคนิค Brainstorming & Open Innovation ให้เกิดไอเดีย

oเทคนิคการตั้งคำถาม ฟัง และสังเกตเพื่อสำรวจตลาด

วันที่สอง
09.00-16.00 น.

ปั้น : Innovate

 • ปรับเปลี่ยนไอเดียด้วยความคิดสร้างสรรค์
 • สร้างความคิดริเริ่ม
 • ปรุงแต่งไอเดีย ให้โดนใจ
 • เรียนรู้เทคนิค Scamper & เครื่องมือช่วยสร้างไอเดีย

แต่ง : Illuminate

 • เรียนรู้

oแนวทางและฝึกปฎิบัติ สร้างตัวต้นแบบ

oทดสอบความเป็นไปได้ของผลงาน

oนำเสนอผลงานให้น่าสนใจ

 • ส่งเสริมไอเดีย

oทำความเข้าใจแนวทางสร้างการยอมรับความแปลกใหม่

 • Q & A

กรอกใบสมัคร

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล