วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 8:30-16:00 น.

Industry4.0 เป็นเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งจะเข้ามามีผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงกับหลายสิ่ง ทั้งเทคโนโลยี ห่วงโซ่คุณค่า แรงงานในด้านสังคมและ เศรษฐกิจ รวมทั้งยังเป็น The Next Big Think ที่กำลังจะเกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม มีจุดเด่น คือ การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารกับ เครื่องจักร และระบบการผลิต ในลักษณะ industrial automation เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค แต่ยังรักษาประสิทธิภาพ การผลิตที่สูง ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ มาประยุกต์ใช้ในการผลิต เช่น 3D Printing, Augmented reality, Big data and analytics, Autonomous Robots, Simulation, Horizontal and vertical system integration, Smart Factor, Cybersecurity, The Cloud  องค์กรจึงควรเตรียมพร้อมรับมือเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และต้องปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจถึงแนวคิด อุตสาหกรรม 4.0
 • เกิดแนวความคิดในการพัฒนากระบวนการด้วยการประยุกต์ใช้ อุตสาหกรรม 4.0
 • ได้รับตัวอย่างและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก ผู้เชี่ยวชาญและองค์กรที่นำ Industry 4.0 ไปประยุกต์ใช้

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก ผู้เชี่ยวชาญและองค์กรที่นำ Industry 4.0 ไปประยุกต์ใช้
 • วิทยากร คุณณัฎฐ์ยากร ศิโรเวฐน์ : วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้างาน  ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ

และผู้ที่สนใจนำแนวคิดของอุตสาหกรรม 4.0  ไปใช้พัฒนากระบวนการ

ระยะเวลา :  1 วัน

รุ่นที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

รุ่นที่ 2 วันที่ 26 ตุลาคม 2561

หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.0012.00 น.
 • แนวคิด อุตสาหกรรม Industry 4.0
 • ทำไมองค์กรต้องปรับเปลี่ยนเมื่อเข้าสู่ยุค Industry 4.0
 • ทิศทางและ แนวโน้มของเทคโนโลยีสำคัญสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
13.0016.00 น.
 • เสวนา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก ผู้เชี่ยวชาญและองค์กรที่นำ Industry 4.0 ไปประยุกต์ใช้
 • สรุปประเด็น
 • ถาม-ตอบ

กรอกใบสมัคร

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล