วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 8:30-16:00 น.

การบริหารงานประจำวัน เป็นบทบาทหน้าที่หลักของหัวหน้างานเพื่อกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผ่านเครื่องมือและแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อแสดงสถานะของการทำงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ หากมีแนวโน้มหรือสัญญาณจะเกิดปัญหา องค์กรคาดหวังให้หัวหน้างานได้เห็นและรับรู้ก่อน แล้วเข้าไปจัดการก่อนจะเกิดปัญหา หรือหากเกิดแล้วต้องแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว แต่ในทางปฏิบัติหัวหน้างานจำนวนมากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในการบริหารงานประจำวัน แล้วไปมุ่งทำในบ้างเรื่องที่ไม่ควรทำเช่นเดียวกับพนักงานก็ได้

หลักสูตรการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) นี้ จึงมุ่งเน้นที่จะชี้ให้เห็นกรอบแนวทางการบริหารงานของหัวหน้างานที่ควรปฏิบัติในแต่ละวัน และเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ มาช่วยกำกับให้เกิดผลิตภาพ (Productivity)อย่างมีประสิทธภาพและมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง
 • เพื่อให้เข้าใจถึงทักษะและเทคนิคในการบริหารงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการอบรม

 • บรรยายพร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม และอภิปราย

วิทยากร: คณะวิทยากรส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 • คุณดุจดาว ดวงเด่น ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์: Executive ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

และเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายการพนักงาน ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

 • คุณเชษฐพงศ์ สินธารา วิทยากรที่ปรึกษา

ประสบการณ์: วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการ Productivity Tools การบริหารการผลิต ระบบป้องกันความผิดพลาด,

วิศวกร บริษัท คอนโทรลอจิค จำกัด เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับต้น – ระดับกลาง ในภาคอุตสาหกรรม
 • หัวหน้างาน พนักงานระดับบังคับบัญชา
 • พนักงานที่คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้างาน

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2561

รุ่น 2 วันที่ 7 มิถุนายน  2561

รุ่น 3 วันที่ 11 ตุลาคม 2561

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • แนวคิด Daily Management
 • องค์ประกอบของ Daily Management
 • บทบาทของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง
 • แนวคิดในการบริหารงานประจำวันของหัวหน้างานที่ดี
 • เทคนิคการเตรียมงานและมอบหมายงาน
 • เทคนิคการควบคุมติดตามงาน
 • เทคนิคการแก้ไขปัญหาในงาน
 • เทคนิคการสรุปผลงานประจำวัน
 • Workshop : กรณีศึกษาของโรงงาน

กรอกใบสมัคร

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล