วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 8:30-16:00 น.

ในสภาวการณ์ในปัจจุบันที่โลกและสภาวะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จำเป็นที่ต้องการให้องค์กรอยู่รอดและเติบโต  อย่างยั่งยืน ดังนั้นองค์กรจึงควรนำเครื่องมือการบริหารกลยุทธ์เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรมากขึ้น ด้วยการมุ่งเน้นการนำประเด็น (Issues)บริบทภายนอกและภายในองค์กรและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาบูรณาการเข้ากับระบบบริหาร การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล  ดังนั้นการบริหารจัดการแบบองค์รวม (Holistic Management) เป็นการบริหารที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงกลยุทธ์  ระบบ กระบวนการ และการปฏิบัติให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ซึ่งหลักสูตรนี้ได้นำเอาเครื่องมือที่เรียกว่า Balanced Scorecard(BSC) มาช่วยในการเชื่อมโยงให้สอดคล้อง เพื่อให้การบริหารจัดการ เกิดประสิทธิผลตามทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่รุนแรง และไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน รวมทั้งการเชื่อมโยงและการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน KPI (Key Performance Indicators) ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อันจะทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจแนวคิดการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลในยุคปัจจุบัน
 • เพื่อให้เข้าใจการบริหารแบบองค์รวม Holistic Management
 • เพื่อนำ Balanced Scorecard และ Key Performance Indicators ไปใช้ในการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และเกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการเพื่อสร้างแนวทางการบริหารแบบองค์รวมอย่างมีประสิทธิผล

วิธีการอบรม

การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการประยุกต์ใช้ในองค์กร

 • วิทยากร รุ่น 1 คุณกุลชุดา ดิษยบุตร วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
  ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายด้านการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน การบริหารระบบคุณภาพ การบูรณาการระบบมาตราฐาน การบริหารความเสี่ยงให้กับองค์กรชั้นนำ
 • วิทยากร รุ่น 2 คุณอุรศา ศรีบุญลือ วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย , ด้านความรับผิดขอบต่อสังคม , ด้านระบบมาตรฐาน

ให้กับหน่วยงานต่างๆ  อาทิ  ISO14001, OHSAS 18001

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง หัวหน้างาน นักวิชาการ นักนโยบายและแผน ฝ่ายกลยุทธ์ หรือบุคลากรที่มีส่วนในการพัฒนาองค์กร หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2561

รุ่น 2 วันที่ 11 ตุลาคม 2561

หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.  
 • กรอบแนวคิดใหม่ของระบบบริหารจัดการ
 • ความสำคัญและแนวคิดของการบริหารแบบองค์รวม (Holistic Management)
 • ภาพรวมและองค์ประกอบของ Balanced Scorecard ในการบริหารแบบองค์รวม
 • แนวทางการวัดผลความสำเร็จขององค์กรและตัวชี้วัด
 • การกระจายดัชนีชี้วัดสู่ระดับต่างๆ (ฝ่ายงาน)
 • แนวทางการกระจายวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดการบริหารแบบองค์รวม

การทบทวนผลและดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

 

กรอกใบสมัคร

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล