วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2561 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและเติบโตของธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์นั้น ไม่สามารถที่จะพึ่งพาเครื่องจักรและเทคโนโลยีได้เพียงอย่างเดียวแต่สภาวะที่ปราศจากอุบัติเหตุในโรงงาน หรือสภาวะที่ปลอดภัยจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ เจ็บป่วย ทรัพย์สินเสียหาร และ ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิตเป็นส่วนที่สำคัญอย่าง   ดังนั้นสิ่งที่จะประกันว่าบริษัทไหนจะอยู่รอดและเจริญเติบโตรุดหน้ากว่าบริษัทไหน จึงอยู่ที่ว่า “คนของใครมีคุณภาพมากกว่ากัน” และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจะสามารถที่จะปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตได้อย่าง  ต่อเนื่องให้ทันกับสภาวะของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

กิจกรรม 5สและความปลอดภัย เป็นกิจกรรมขั้นพื้นฐานกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นพื้นฐานของกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายกิจกรรม กิจกรรม 5สและความปลอดภัย เป็นเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เป็นพื้นฐานของการทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นและปลอดภัยขึ้น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกิจกรรม 5สและความปลอดภัย เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน
 • เพื่อให้เข้าใจถึงเทคนิคและการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน
 • เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5สและความปลอดภัย
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5สสและความปลอดภัย ได้อย่างมีประสิทธิผล

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ยกตัวอย่าง Workshop
 • เยี่ยมชมหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการทำกิจกรรม 5สและความปลอดภัย
 • วิทยากร : คุณธัญญะ ลิ้มสกุล วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ที่ปรึกษาและความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน 5ส เพื่อการเพิ่มลิตภาพ มาตรฐาน 5ส และเทคนิคการตรวจ 5ส

ประสบการณ์ที่ผ่านมา ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต และฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรม

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5สและความปลอดภัย  และพนักงานทั่วไป

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561

รุ่น 2 วันที่ 9-10 ตุลาคม 2561

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • 5ส กับการเพิ่มผลผลิต
 • แนวคิดและความสำคัญ

– ทำไมต้องทำ

– ความหมายของ 5สและความปลอดภัย

– ขั้นตอนการทำ

– ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม

 • การดำเนินกิจกรรม 5สและความปลอดภัย
 • ฝึกปฏิบัติหาจุดปรับปรุงในพื้นที่ทำงาน
วันที่สอง
09.00-11.30 น.
 • Workshop การทำ 5ส
13.30-16.00 น.
 • เยี่ยมชมหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม 5สและความปลอดภัย
16.00-17.30 น.
 • เดินทางกลับโรงแรม