วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2561 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

ปัจจุบันองค์กรมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดในระดับองค์กรเป็นเรื่องปกติ เพื่อผลักดันความสำเร็จขององค์กรในระยะยาวและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน แต่ความท้าทายอยู่ที่การกระจายลงสู่การปฏิบัติ (CASCADE) อย่างไรให้เกิดความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (ALIGNMENT) ทั้งในระดับฝ่ายงานและระดับบุคคล

สิ่งสำคัญพนักงานต้องเข้าใจเป้าหมายของตนเอง (INDIVIDUAL GOALS) และตระหนักว่าความสำเร็จของงานที่รับผิดชอบจะส่งผลต่อฝ่ายงานและภาพรวมขององค์กร เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของผลลัพธ์ (OUTCOMES / RESULTS) ขององค์กรอย่างยั่งยืน

Individual KPIs : Cascading and Aligning KPI to Achieve the Corporate Goal จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อช่วยองค์กรในการนำตัวชี้วัดองค์กรกระจายลงสู่ระดับฝ่ายงานและระดับบุคคล ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันออกไป โดยความรู้และประสบการณ์ของวิทยากรอาวุโสที่จะช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างใกล้ชิด (Coaching Approach)

วัตถุประสงค์

 • พัฒนามุมองเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ที่มีตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร และแนวคิดระบบการบริหารผลงาน (Performance Management System) เพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 • เรียนรู้เทคนิคการกระจายตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายงานและระดับบุคคล (KPIs Cascade) ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมถึงสามารถกำหนดและเชื่อมโยงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ (Role and Responsibility) กับตัวชี้วัดของระดับบุคคล
 • ทำความเข้าใจแนวคิดการนำตัวชี้วัด (KPIs) มาใช้ในการประเมินผลงานตามความสามารถ

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ยกตัวอย่าง Workshop และการประยุกต์ใช้ในองค์กร
 • วิทยากร: คุณดุจดาว ดวงเด่น ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  ประสบการณ์ Executive ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายการพนักงาน ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)
 • คุณวลีพร ธนาธิคม วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายด้านการจัดการกลยุทธ์ การจัดการองค์กรให้กับหน่วยงานต่างๆ และเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงานทุกฝ่ายงานที่ต้องการทราบเทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล
 • ผู้บริหารด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล และนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่กำกับการบริหารผลงาน
 • นักวิชาการ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

ระยะเวลา : 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 24-25 เมษายน 2561  เลื่อนเป็นวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561

รุ่น 2 วันที่ 9-10 ตุลาคม 2561

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.

วันที่ 1 

 • แนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ตามแนวคิด Balanced Scorecard
 • แนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ที่ใช้ KPIs & Competency
 • ทบทวนแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับองค์กร

ที่มีประสิทธิผล

 • เทคนิคการกระจายตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายงาน

oWorkshop: กระจายตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายงาน

วันที่ 2

 • เทคนิคการกระจายตวชี้วัดระดับฝ่ายงานสู่ระดับบุคคล

oWorkshop : การกระจายตัวชี้วัดระดับฝ่ายงานสู่ตำแหน่งงาน

 • กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน (Role Mapping)

และความคาดหวังของงาน (Expectation)

oWorkshop:กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ความคาดหวังในงาน

 • แนวทางระบุตัวชี้วัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

oWorkshop: กำหนดตัวชี้วัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สรุปแนวคิดการใช้ KPIs เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน

*** รับฟรี หนังสือ “Individual KPIs วิธีสร้างดัชนีชี้วัดระดับบุคคลที่ได้ผลจริง” ***

หลักสูตรนี้เต็มแล้ว