วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 8:30-16:00 น.

ในยุคปัจจุบันและอนาคต องค์กรจำเป็นต้องพยายามลดต้นทุนในการดำเนินงาน และหาทางเพิ่มความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  และที่สำคัญคือความพยายามในการลดต้นทุน โดยการปรับปรุงระบบการผลิตให้เป็นแบบ Lean ซึ่งจำเป็นต้องวิเคราะห์กระบวนการทั้งหมดของธุรกิจ โดยใช้แผนผังกระแสคุณค่า หรือ Value Stream Mapping : VSM ซึ่งเป็นผังแสดงกิจกรรมทั้งหมดที่ธุรกิจดำเนินการ และทำการปรับปรุงและกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ และกลายเป็น แผนผังสายธารแห่งคุณค่าสำหรับอนาคต (Further State Value Stream)

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจถึงความสำคัญของความสูญเปล่า 7 ประการ,การลดและสร้างแนวทางการปรับปรุงตามแนวทาง Lean
 • สามารถวิเคราะห์กระบวนการ การสร้าคุณค่าในปัจจุบันด้วย Current State VSM
 • สามารถกำหนดแนวทางการปรับปรุง และลงมือปฏิบัติ การสร้างผังคุณค่าในอนาคต (Further State Value Stream Mapping)

วิธีการอบรม

 • บรรยาย ฝึกปฏิบัติ และอภิปรายผลการฝึกปฏิบัติ
 • วิทยากร : คุณเชษฐพงศ์ สินธารา วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษา ด้าน Productivity Tools ด้านการบริหารการผลิต ระบบป้องกันความผิดพลาด และ

วิศวกร บริษัท คอนโทรลอจิค จำกัด เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างาน วิศวกร
 • ผู้บริหารในภาคอุตสาหกรรม ที่สนใจนำแนวคิด VSM ไปใช้พัฒนากระบวนการผลิต

ระยะเวลา : 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 5 มิถุนายน 2561

รุ่น 2 วันที่ 27 กันยายน 2561

หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.  
 • วิวัฒนาการ แนวคิดเบื้องต้น และขั้นตอนการดำเนินงานของระบบ LEAN
 • การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ LEAN
 • การสำรวจคุณค่าและความสูญเปล่า 7 ประการ
 • Workshop : 7 wastes
 • การสำรวจกระบวนการสร้างคุณค่าในปัจจุบันด้วย Current State VSM
 • Workshop : VSM
 • การวัดประสิทธิภาพของเตรื่องจักร (OEE)
 • การอ่านและการใช้งานข้อมูลใน Current State VSM
 • การวางแผนพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่าด้วย Future State VSM
 • แนวทางการอ่านสัญลักษณ์ต่างๆ ใน VSM
 • ข้อมูลต่างๆที่จำเป็นในการกำหนด VSM
 • สรุป และถามตอบ

กรอกใบสมัคร

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล