วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

ธุรกิจในภาคบริการเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องมีมูลค่าเพิ่มค่อนข้างสูง  แต่ในขณะเดียวกันก็มีการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงมากเช่นเดียวกัน  ธุรกิจจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา  การปรับปรุงกระบวนการทำงาน/กระบวนการให้บริการจึงเป็นสิ่งที่องค์กรควรจะให้ความสำคัญ การนำเอาแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพโดยการลดความสูญเปล่า (Wastes) และงานที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Non-value added Work) เพื่อให้องค์กรมีต้นทุนการดำเนินการที่เหมาะสม  ส่งมอบบริการให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจให้กับทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอกอย่างสูงสุด

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแนวคิด หลักการ และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการในภาคบริการอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจแนวคิด และหลักการปรับปรุงกระบวนการทำงานในธุรกิจภาคบริการ
 • เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการวิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการทำงานในธุรกิจภาพบริการ

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย แบบฝึกหัด และการทดลองฝึกปฏิบัติ
 • วิทยากร: คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลิตภาพให้กับภาคการผลิตและภาคบริการ ได้แก่ โรงงานยาสูบ, บจก.ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร,

องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ และคลินิคศูนย์แพทย์พัฒนา เป็นต้น

 • ผู้ตรวจประเมินรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น และผู้ตรวจประเมินรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ

เหมาะสำหรับ

 • บุคลากรระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ
 • ผู้ที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาองค์กร หรือพัฒนาระบบงานจากหน่วยงานภาคบริการ

ระยะเวลา : 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

รุ่น 2 วันที่ 20 กันยายน 2561

หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.

–  แนวคิด และหลักการปรับปรุงกระบวนการทำงานในภาคบริการ

–  คุณภาพ กับงานบริการ

–  มุมมองเกี่ยวกับงานที่ไม่มีมูลค่าเพิ่ม(Non value added Work)ในภาคบริการ

–  การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน(Process Analysis)

 • Flow Diagram / Flow Process Chart / Customer Touch Point / Swim lane Diagram

–  การปรับปรุงกระบวนการทางาน(Process Improvement)

 • การประยุกต์ใช้ Industrial Engineering Techniques
 • แนวคิด ECRS

–   แนวทางการสร้างกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 • กลุ่มย่อยเพื่อการปรับปรุงงาน (Small Group Activity) / Kaizen (Continuous Improvement)