วันที่ 18 - 19 กันยายน 2561 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

การจัดการซัพพลายเซนและโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistics Management) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย การจัดเก็บสินค้า การขนส่งหรือการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า โดยเชื่อมโยงกระบวนการทุกขั้นตอนเข้าด้วยกันเป็นห่วงโซ่หรือเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อาทิ คู่ค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้จัดจำหน่าย หรือ ร้านค้าปลีก ให้เกิดการประสานงานอย่างต่อเนื่องและไปในแนวทางเดียวกัน ด้วยการนำสินค้าที่ถูกต้อง ไปยังสถานที่ที่ถูกต้อง ในเวลาที่ถูกต้อง ต้นทุนต่ำลง เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และสามารถแข่งขันได้  ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ประเทศต่างๆทั่วโลกให้ความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดของการจัดการซัพพลายเซนและโลจิสติกส์สมัยใหม่
 2. เพื่อให้ทราบแนวทางในการดำเนินการตามแนวทางการจัดการซัพพลายเซนและโลจิสติกส์สมัยใหม่และนำไปปรับใช้ได้
 3. เพื่อให้ทราบตัวอย่าง กรณีศึกษา ที่เป็นแนวทางการนำไปปรับใช้ได้

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ยกตัวอย่าง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 • วิทยากร: คุณอาณัติ ยงยุทธ

     ประสบการณ์ Supply Chain Manager บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ด้าน  Warehouse  อาทิ  Warehouse & Logistics Manager บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด, บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตรท จำกัด, Operation Manager, IDS Logistics Co., Ltd. เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

ระดับผู้จัดการ หัวหน้างานที่มีหน้าที่ดูแล และบริหาร Supply Chain and Logistics

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 24-25 เมษายน 2561

รุ่น 2 วันทื่ 18-19 กันยายน 2561

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
09.00 -16.00 น.
 • บทบาท ความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • แนวคิดและกลยุทธ์ ของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • กระบวนการในการจัดโซ่อุปทาน
 • การพัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้า
 • ตัวอย่างและกรณีศึกษาของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วันที่สอง
09.0016.00 น. 
 • ความท้าทายในการบริหารโซ่อุปทาน
 • รูปแบบการขนส่งและผลต่อโซ่อุปทาน
 • การจัดการสินค้าคงคลัง
 • ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของการจัดการโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน
 • การปรับปรุงกระบวนการและประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล
 • สรุป และถาม ตอบ