วันที่ 18 - 19 กันยายน 2561 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

การสื่อสารองค์กรซึ่งมีทั้งการสื่อสารภายใน และการสื่อสารภายนอกด้วยงานเขียนนั้น มีรูปแบบที่หลากหลาย แต่ปัญหาหลักของหลายองค์กรก็คือทำอย่างไรที่จะให้งานเขียนนั้นสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงประเด็นที่สุด และทำให้กลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญ หรือ โน้มน้าวใจให้กลุ่มเป้าหมายเห็นด้วย โดยเฉพาะการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรออกไปสู่ภายนอก งานเขียนจะสะท้อนถึงความเป็นองค์กรที่ดีที่สุด ซึ่งหมายความว่าถ้างานเขียนนั้นสื่อสารออกไปอย่างไม่มีคุณภาพ ย่อมมีผลในทางลบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรโดยปริยาย

ดังนั้นการเขียนที่มีคุณภาพนั้น ต้องสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งหมายถึงบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในการสื่อสาร ซึ่งจะต้องมีทักษะในเรื่องการตั้งประเด็น ออกแบบงานเขียนให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และมีทักษะในการเขียนที่คมชัด มีความสละสลวยน่าอ่าน แต่กระชับได้ใจความ โดยผ่านการอบรมอย่างมีกระบวนการ รวมถึงการเรียนรู้เทคนิคในการเขียนไปพร้อมกัน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้สามารถออกแบบงานเขียนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 • เพื่อให้มีกระบวนการในการตั้งประเด็นในงานเขียนให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
 • เพื่อเรียนรู้เทคนิคในการเขียนเพื่อสร้างงานเขียนที่มีคุณภาพในการสื่อสารองค์กร

วิธีการฝึกอบรม

 • บรรยาย และฝึกปฏิบัติ
 • วิทยากร: คุณสุรีพันธุ์ เสนานุช ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายวิจัย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์ งานวิจัยและบรรณาธิการต้นฉบับ หนังสือกรณีศึกษาการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ขององค์กรที่ได้รับรางวัล

คุณภาพแห่งชาติ TQA และ TQC, โครงการวิจัยการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ กรมอนามัย, ผลงานด้านหนังสือ บทบรรณาธิการ

และบทความใน วารสาร Productivity World สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จำนวน 160 บทความ, ผลงานเขียนหนังสือ Visionary

Leadership กรณีศึกษาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์, ผลงานเขียนหนังสือ Tragedy of Lost  โศกนาฏกรรมองค์กรหลงทิศ, Societal

Responsibility กรณีศึกษาบริษัท สวิฟท์ จำกัด ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (งานเขียนร่วม) เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กร
 • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
 • นักวิชาการ/ บุคคลทั่วไปที่สนใจงานเขียน

ระยะเวลา : 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561

รุ่น 2 วันที่ 18-19 กันยายน 2561

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น. 
 • แนวคิดในงานเขียนเพื่อการสื่อสารองค์กร
 • กระบวนการสร้างงานเขียน
 • การออกแบบงานเขียน
วันที่สอง
09.00-16.00 น.
 • เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ
 • รูปแบบงานเขียนเพื่อการสื่อสารองค์กร
 • เทคนิคการเขียนที่มีประสิทธิผล