วันที่ 31 สิงหาคม 2563 - 4 กันยายน 2563 เวลา 8:00-17:00 น.