วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 8:00-17:00 น.

 

 

https://www.ftpi.or.th/download/apo_project_notification/20-AG-10-GE-CON-A-PN-DMC-Conference-on-Smart-Agriculture.pdf