วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 8:00-15:00 น.
 • This event has passed.

การรับฟังสัมมนา วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. (ลงทะเบียน 12.30 น.)

สถานที่ ห้องคริสตัล 3-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

การศึกษาดูงาน วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560

สถานที่ DTAC ฟาร์มแม่นยำ โคโค่ เมล่อน ฟาร์ม จ.สุพรรณบุรี

 

วัตถุประสงค์

ฟังการบรรยาย เยี่ยมชม เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากตัวอย่างและวิธีปฏิบัติในการนำเทคโนโลยี Internet of Things และนวัตกรรมมาใช้ในด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุนและควบคุมคุณภาพ โดยใช้เซ็นเซอร์เชื่อมโยงข้อมูล ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต ตลาด ขาย และผู้ซื้อ โดยชี้ให้เห็นแนวทางการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับสถานการณ์ในยุคดิจิทัล

                    

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

สามารถเห็นตัวอย่าง ประสบการณ์ที่ดีด้านการใช้ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยี และนวัตกรรม  เพื่อเป็นประโยชน์และต่อยอดในการปรับใช้โดยเรียนรู้ประสบการณ์จากตัวอย่างที่มีการปฏิบัติจริง รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน นักพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ ทีมงานนวัตกรรม  วิศวกร รวมถึงผู้สนใจในการนำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีมาเพิ่มผลิตภาพองค์กรและกระบวนการ

*** กรณีผู้สมัครเป็นคู่แข่งขันขององค์กรที่เข้าเยี่ยมชม ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจากองค์กรที่ให้เยี่ยมชม ***

 

กำหนดการ การรับฟังสัมมนา วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560

12.30-13.00 น. ลงทะเบียน
13.00-14.30 น. การบรรยาย หัวข้อ “แนวคิดต้นแบบ   Smart Farmer: Dtac ฟาร์มแม่นยำ”

 • แนวคิดต้นแบบ Smart Farmer “ฟาร์มแม่นยำ”
 • เทคนิค ขั้นตอน วิธีการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการเป็น Smart Farmer
 • ตัวอย่างความสำเร็จหรือกรณีศึกษา

โดยผู้บริหารหรือผู้แทน  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.30 น. การเสวนา หัวข้อ “How to get start Smart Organization”
ผู้ร่วมเสวนา

 • ผู้บริหารหรือผู้แทนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ผู้บริหารหรือผู้แทนจากองค์กรตัวอย่าง
เสวนา โดย   คุณจำลักษณ์ ขุนพลแก้ว ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้าน   Productivity & Innovation
 

กำหนดการ การศึกษาดูงาน DTAC ฟาร์มแม่นยำ

โคโค่ เมล่อน ฟาร์ม จ.สุพรรณบุรี วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560

08.00 –08.30 น. Register & Coffee Break ชั้น 12 ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
08.30–10.30 น. ออกเดินทาง
10.30–12.00 น เยี่ยมชมตลาดร้อยปีสามชุก และ รับประทานอาหารกลางวัน
12.30–13.00 น. ออกเดินทาง สู่ โคโค่ เมล่อน ฟาร์ม
13.00–15.00 น. เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ DTAC ฟาร์มแม่นยำ โคโค่เมล่อนฟาร์ม(เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรต้นแบบ)

 • แนวคิดต้นแบบ Smart Farmer โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนควบคุมคุณภาพ
 • การใช้แอปพลิเคชั่นระบบเซนเซอร์อัจฉริยะ เพื่อความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ดิน และแสง
 • การใช้ Internet of Things และ เซ็นเซอร์ เชื่อมโยงข้อมูล แบบ Real-Time ตั้งแต่ การผลิต การตลาด การขายและเชื่อมโยงถึงผู้ซื้อ
 • เยี่ยมชมฟาร์ม
 • ถาม ตอบ และสรุปประเด็น
ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับฟังการบรรยาย วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 *ราคารวมค่าอาหารว่าง 1 มื้อ
สถานะสมาชิก ราคาต่อท่าน แพ็คเกจสมัครเป็นคู่ (ราคาต่อ 2 ท่าน)
สมาชิกสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1,500(รวม vat 7%=1,605)  2,000(รวม  vat7%=2,140)
บุคคลทั่วไป 2,000(รวม vat 7%=2,140) 3,000(รวม  vat7%=3,210)
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมศึกษาดูงาน วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 *รวมค่าเอกสาร ค่ารถ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ผู้เชี่ยวชาญสถาบันฯ
สถานะสมาชิก ราคาต่อท่าน
ค่าใช้จ่าย Promotionสมัคร 3 ท่านส่วนลดท่านละ 300 บาท Promotionสมัคร 5 ท่านส่วนลดท่านละ 360 บาท
สมาชิกสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 3,900(รวม vat 7%=4,173) 3,600(รวม vat 7%=3,852) 3,540(รวม vat 7%=3,787.80)
บุคคลทั่วไป 4,500(รวม vat 7%=4,815) 4,200(รวม vat 7%=4,494) 4,140(รวม vat 7%=4,429.80)
!!ราคาพิเศษ!!  กรณีสมัครเข้าร่วมทั้ง 2 วัน รับส่วนลดเพิ่ม 500 บาทต่อท่าน
การชำระค่าธรรมเนียม

 • โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์สนามเป้า ชื่อบัญชี  “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9   ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: publicseminar@ftpi.or.th; training@ftpi.or.th
หรือ Fax : 0-2619-8070, 0-2619-8096, 0-2619-8098

หมายเหตุ:  กรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาส่งชื่อผู้แทนหรือแจ้งยกเลิกล่วงหน้า อย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อการจัดเตรียมงานและการบริหารงบประมาณที่เหมาะสม หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สถาบันขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์:                0-2619-5500 ต่อ 433 หรือ 451-456   (สุภารัตน์ , ปาณนาถ)
โทรสาร:                  0-2619-8070, 0-2619-8096, 0-2619-8098
E-mail:                   publicseminar@ftpi.or.th; training@ftpi.or.th