วันที่ 26 เมษายน 2562 - 25 ตุลาคม 2562 เวลา 8:00-17:00 น.