วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2561 เวลา 8:00-17:00 น.