วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

การประชุมอาจกล่าวได้ว่าเป็นงานอีกงานหนึ่งในองค์กร ทั้งในระดับผู้บริหารและพนักงานที่ต้องให้เวลาส่วนหนึ่งกับการประชุม เพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือลงมติเห็นชอบในการดำเนินกิจกรรมในองค์กร แต่การประชุมมักจะเผชิญกับปัญหา เช่น ประชุมเกินเวลา ยืดเยื้อ ไม่มีวาระ ไม่ออกความเห็น ใช้สำนวนโวหาร ไม่มีใครฟังซึ่งกันและกัน สุดท้ายยังหาข้อสรุปไม่ได้ ทำให้หลายคนไม่อยากเข้าร่วมประชุม

หลักสูตรนี้จะแนะนำเทคนิคการบริหารการประชุมของผู้ที่เป็นผู้นำการประชุม โดยเน้นการบริหารการประชุมให้เป็นไปตามวาระ เวลา และกระชับประเด็น ผู้บันทึกที่เน้นสาระ ตรงประเด็น  และผู้ร่วมประชุมที่อยากนำเสนอด้วยความเต็มใจและเป็นมิตร โดยมีเทคนิคการประชุมในหลักสูตรนี้ที่จะช่วยให้บุคลากรพัฒนาทักษะพูดเป็น ฟังเป็น ถามเป็น  และสุดท้ายจะส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์กร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และเทคนิคการบริหารการประชุม
 • เพื่อให้เกิดทักษะในการจัดการกับการประชุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย อภิปราย
 • ฝึกปฏิบัติโดยจำลองสถานการณ์จริง
 • วิทยากร : คุณดุจดาว ดวงเด่น ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ปริญญาโท การพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ Executive ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

และเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายการพนักงาน ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ หัวหน้างาน เลขานุการ ผู้ที่ทำหน้าที่นำการประชุม หรือทีมงานกิจกรรมกลุ่มย่อย

ระยะเวลา 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 19 เมษายน 2561

รุ่น 2 วันที่ 17 สิงหาคม 2561

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • ปัญหาที่ทำให้การประชุมไร้ประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการจัดสรรบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
 • เครื่องมือที่ช่วยให้การประชุมง่ายและสะดวกขึ้น
 • ทักษะการสื่อสารที่จำเป็นในระหว่างการประชุม
 • ฟังเป็น
 • พูดเป็น
 • ถามเป็น
 • เทคนิคการจัดการกับปัญหาในการประชุม
 • เทคนิค After Action Review: AAR
 • ฝึกปฏิบัติการประชุม
 • สรุป
 • ถาม ตอบ