วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

การเป็นพี่เลี้ยง และโค้ชทีมงานเป็นเทคนิคและกระบวนการที่ได้ผลในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน ในการขับเคลื่อนทีมงานไปสู่เป้าหมายของหน่วยงาน ในยุคปัจจุบันนี้ หัวหน้า ผู้จัดการ ต้องมีบทบาทและรู้เทคนิคการเป็นโค้ช และพี่เลี้ยงเพื่อสามารถกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ ชี้แนวทาง พัฒนาศักยภาพให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นได้

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้บทบาท คุณสมบัติ ความแตกต่างของการเป็นพี่เลี้ยง และโค้ช
 • เรียนรู้เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยง และโค้ชทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย
 • เรียนรู้รูปแบบและฝึกปฎิบัติการโค้ชในสถานการณ์ต่างๆ อย่างถูกวิธี
 • เพิ่มพูนทักษะการสร้างแรงจูงใจและการกระตุ้นให้พนักงานทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย Work Shop กรณีศึกษา
 • วิทยากร: คุณธเนศ เครือโสภณ, An Inspiring Speaker

วิทยากรที่มีประสบการณ์บรรยายและจุดประกายแรงบันดาลใจ

ประสบการณ์ที่ผ่านมา อาทิ  Assistant Vice President, Bank of America-Los Angeles, U.S.A.,

Managing Director, Thai American Educational Services U.S.A, รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา วิทยาลัย

การจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU), อาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิตบริหารธุรกิจนานาชาติ (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร หัวหน้างาน
 • ผู้บริหารทีมงาน
 • ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา : 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

รุ่น 2 วันที่ 19 เมษายน 2561

รุ่น 3 วันที่ 19 กรกฏาคม 2561

รุ่น 4 วันที่ 20 กันยายน 2561

รุ่น 5 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • ความหมาย ความสำคัญและความแตกต่างระหว่าง

Coaching/ Mentoring/ Counseling

 • บทบาท หน้าที่ คุณสมบัติของพี่เลี้ยง และโค้ช
 • ทักษะที่สำคัญต่อการเป็นผู้สอนงานที่ดี การฟัง การตั้งคำถาม และการสังเกตุ
 • การโค้ชแบบ 360 องศา และ Coaching Arts
 • การโค้ชแบบการฝึกอบรมในงาน (On Job Training)
 • การใช้ GROW Model เพื่อติดตามผลลัพธ์
 • กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ (Relationship Strategies)
 • เทคนิคการโค้ชพนักงานที่มีผลงานดี (Super Star)
 • เทคนิคการโค้ชพนักงานที่มีปัญหาขั้นรุนแรงด้วย

The 2 Minutes Challenge

 • วิธีการติดตามผลการปฏิบัติงานจากการกำหนดเป้าหมายและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
 • สรุป และถาม-ตอบ

***  รับฟรี หนังสือ เล่าเรื่องอย่างผู้นำ4 Coaching by Story 4 ***

หลักสูตรนี้เต็มแล้ว