วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืนนั้น  จำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากการขาดมุมมองที่รอบด้าน และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และพบว่า ในการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นแบบตั้งรับมากกว่าป้องกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงและโอกาสจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจที่รอบคอบ โดยคำนึงถึงแนวโน้มเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ที่ส่งผลกระทบให้องค์กรไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่วางไว้ได้   กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและโอกาส เป็นการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง/โอกาสที่อาจเกิดขึ้น ทำให้องค์กรสามารถจัดลำดับความสำคัญ และจัดทำแผนในการบริหารความเสี่ยง/โอกาส เพื่อติดตาม และรายงานผลเป็นระยะ โดยสามารถจัดการต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งเสริมโอกาสอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อการสร้างความยั่งยืนขององค์กรในอนาคต

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง/โอกาสขององค์กร
 • เพื่อระบุยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและจัดการแนวโน้มภาวะวิกฤติ
 • เพื่อสามารถประเมินความเสี่ยง/โอกาสองค์กรของตนเองได้
 • เพื่อทราบวิธี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้
 • เพื่อทราบแนวทางในการติดตามประเมินผล และรายงานผลได้

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการประยุกต์ใช้ในองค์กร กิจกรรมกลุ่ม

วิทยากร: คุณกุลชุดา ดิษยบุตร

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายปรึกษาแนะนำ

ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายด้านการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การบริหารระบบคุณภาพ การบูรณาการระบบมาตราฐาน การบริหารความเสี่ยงให้กับองค์กรชั้นนำ

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่  3-4 พฤษภาคม 2561

รุ่น 2 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561

รุ่น 3 วันที่ 25-26 ตุลาคม 2561

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ ,  ฝ่ายตรวจสอบ หน่วยบริหารความเสี่ยง ,  ฝ่ายปรับปรุงคุณภาพและระบบงาน

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง
08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • ทำไมต้องมีการบริหารความเสี่ยง (Introduction to Risk Management)
 • รู้จักมาตรฐาน ISO 31000 (Overview ISO 31000 : 2009)
 • หลักการบริหารความเสี่ยง (Principles)
 • กรอบแนวทางการนำไปปฏิบัติ (Framework)
 • กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Process)
 • กระบวนการบริหารโอกาส (Opportunity Management)
 • การบูรณาการระบบการบริหารความเสี่ยง ( Integrated Risk Management )
 • การนำไปใช้ (Getting Started)
วันที่สอง
09.00-16.00 น.
 • Workshop 1 : การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในกับเป้าประสงค์องค์กร/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • Workshop 2: การวิเคราะห์ Key Product/Key Service

และ Key Process

 • Workshop 3: การประเมินความเสี่ยง
 • Workshop 4 : สรุปผลการประเมินความเสี่ยง และการปฏิบัติต่อความเสี่ยง (Risk Treatment)
 • Workshop 5 : การบ่งชี้ และประเมินโอกาส ทบทวน

และตอบข้อซักถาม