โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการเกษตร อาหาร และสุขภาพ ด้วยนวัตกรรมและความร่วมมือทางวิชาการ Driving Innovative Organization Program - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการเกษตร อาหาร และสุขภาพ ด้วยนวัตกรรมและความร่วมมือทางวิชาการ Driving Innovative Organization Program

วันที่อบรม
19 มิถุนายน - 9 สิงหาคม 2566
เวลา 8:30-16:00 น.
ประเทศอิสราเอล

ระยะเวลาอบรม : 15 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 270,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการเกษตร อาหาร และสุขภาพ

ด้วยนวัตกรรมและความร่วมมือทางวิชาการ

Driving Innovative Organization Program

ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 9 สิงหาคม 2566 (หลักสูตร 15 วัน)

10 วัน 7 คืน ในประเทศอิสราเอล | 24 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566

5 วันภายในประเทศ | 19-20, 26-27 มิถุนายน และ 9 สิงหาคม 2566

ประเทศไทย มีแนวทางในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาต่อยอดภาคการผลิตและอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต ด้วยการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อเชื่อมโงให้เกิดการส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่างสาขา ร่วมกับการสร้างระบบนิเวศให้เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ทั้งในมิติด้านการยกระดับสมรรถนะบุคลากรให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานแห่งอนาคต สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง การปรับปรุง แก้ไขกฎระเบียบต่างๆ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ทั้งนี้ สาขาการผลิตที่มีความสำคัญในปัจจุบัน และสาขาการผลิตที่ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันในอนาคตภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ มีจำนวนรวม 7 สาขา ภาคการเกษตรเป็นเป้าหมายที่สำคัญ แม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สัดส่วนของมูลค่าเพิ่มของภาคการเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจะมีแนวโน้มลดลง แต่ภาคการเกษตรยังคงมีสัดส่วนการจ้างงานที่สูงถึงร้อยละ 30.2 ของการจ้างงานทั้งหมดของประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของภาคการเกษตรกรรมที่ยังคงเป็นแหล่งรายได้ของประชากรจำนวนมาก และเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มกับสัดส่วนการจ้างงานในภาคการเกษตร พบปัญหา ดังนี้

 • ผลิตภาพของแรงงานในภาคการเกษตรยังอยู่ในระดับไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับภาคการผลิตอื่น
 • เกษตรจำนวนมากมีฐานะยากจน
 • ปัญหาเรื้อรังและเกิดใหม่
 • ประชากรในภาคเกษตรส่วนใหญ่เป็นประชากรสูงวัย ไม่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
 • เกษตรกรทั่วไปมีข้อจำกัดในการบริหารเชิงธุรกิจหรือเชื่อมโยงกับตลาด
 • ขาดทุนที่เพียงพอสำหรับปรับเปลี่ยนกิจการหรือพัฒนาตัวเองสู่กระบวนการผลิตและธุรกิจดิจิทัล
 • มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอสำหรับใช้ตลอดปีในหลายพื้นที่
 • สถาบันเกษตรกรที่ช่วยสนับสนุนภารกิจด้านธุรกิจยังไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งเพียงพอ

การเพิ่มผลผลิตรวมถึงการเพิ่มผลิตภาพของภาคเกษตรโดยใช้นวัตกรรมจึงเป็นโจทย์ในการพัฒนาที่ท้าทายประเทศไทยในอนาคต

อิสราเอล ประเทศชั้นนำที่พัฒนาภาคเกษตรผ่านนวัตกรรม เป็นประเทศผู้นำทางเทคโนโลยี การวิจัยด้านอาหาร และเทคโนโลยีทางการเกษตร จนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก มีความสามารถระดับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก มีนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีการจัดการเกษตรท่ามกลางความแห้งแล้ง การขาดแคลนในทะเลทราย ภาวะโลกร้อน ซึ่งอิสราเอลมีฝนตกเฉลี่ยเพียง 64 วันต่อปี แต่อิสราเอลไม่เคยขาดแคลนน้ำดื่ม เพราะอิสราเอลเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในการเปลี่ยนน้ำทะเลให้กลายเป็นน้ำจืด จากโรงกลั่นน้ำทะเลที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกหลายแห่งริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียที่สามารถผลิตน้ำจืด เป็นน้ำดื่มน้ำใช้ที่มากเกินพอต่อความต้องการของคนทั้งประเทศ

อิสราเอลรีไซเคิ้ลน้ำได้มากที่สุดในโลก และได้คิดค้นพัฒนานวัตกรรมบำบัดน้ำจนกลายเป็นประเทศต้นแบบทางเทคโนโลยีของการบำบัดน้ำเสียระดับโลก อิสราเอลเป็นประเทศผู้นำด้านการเกษตร ทั้งๆ ที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย แต่ประชากรส่วนใหญ่ของของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งที่ไม่มีแหล่งน้ำ แต่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์ ปลูกได้ทั้งพืชผักผลไม้ เพื่อเป็นอาหารของคนทั้งประเทศ ปลูกได้ทั้งไม้ดอก ผลไม้เมืองหนาว จนสามารถส่งออกเป็นสินค้าออกระดับโลกด้วยเทคโนโลยีและระบบการจัดการน้ำที่ทันสมัยและใช้ประโยชน์น้ำอย่างคุ้มค่าที่สุดในโลก

การพัฒนาภาคเกษตรของอิสราเอล จัดว่าเป็นการพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ นักวิทยาศาสตร์ เกษตรกร ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรที่เกี่ยวข้อง จนนำมาซึ่งเทคโนลีเกษตรขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นระบบการชลประทานที่มีประสิทธิภาพ (Desert Agriculture) และการกำจัดเกลือ (Desalinity) วิถีเกษตรกรรมต้นแบบกลางทะเลทราย ไร่อินทผาลัม สวนผัก ผลไม้ ฟาร์มโคนม และฟาร์มปลาสวยงาม เป็นต้น จึงทำให้อิสราเอลได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ทำเกษตรกรรมอย่างเข้มข้น ส่งผลให้หนึ่งในสามของผลผลิตที่ได้สามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆ โดยเฉพาะยุโรป ซึ่งมีผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเลยทีเดียว

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม มีบทบาทหน้าที่ในการชี้นำและยกระดับผลิตภาพขององค์กร เสริมสร้างการเติมโตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการเกษตร อาหาร และสุขภาพ ด้วยนวัตกรรม: Driving Innovation Organization Program ผ่านความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรของไทย ณ ประเทศอิสราเอล โดยครอบคลุมเนื้อหา ตัวอย่างเช่น

 • Biotech ไบโอเทค-การผสมพันธุ์พืช
 • Smart Farming ฟาร์มอัจฉริยะ – โดยใช้ข้อมูล Big Data เพื่อนำมาวิเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อบริหารการจัดการน้ำ และการกำจัดศัตรูพืช
 • Crop Protection การป้องกันพืชไร่จากโรคร้ายต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • Machinery and Robotics เครื่องมือ ออโตเมชั่นต่างๆ ในสวน ในไร่นา
 • Irrigation & Water Management การบริหารจัดการน้ำ
 • Post Harvest การดูแลการจัดเก็บ การลดการสูญเสีย
 • Farm to Consumer โลจิสติค การขนส่งต่างๆ เพื่อลดระยะทางการจัดการถึงมือลูกค้า
 • Novel Farming Systems รูปแบบใหม่ๆ ของการทำฟาร์ม เช่น Greenhouses, Urban Farming, Hydroponics และ Aquaponics
 • Livestock การดูแลปศุสัตว์
 • Waste Technologies การกำจัดการสูญเสียในการผลิต
 • Aquaculture เทคโนโลยีการปลูกพืชในน้ำ
วัตถุประสงค์
 • เพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กรภาคการศึกษาและนักธุรกิจไทยด้วยนวัตกรรมเพิ่มผลิตภาพการเกษตร
 • เพื่อขยายวิสัยทัศน์องค์ภรภาครัฐและเอกชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 • เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ นวัตกรรม และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม
กลุ่มเป้าหมาย
 • เจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร อาหาร และสุขภาพ
 • องค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่สนใจหรือต้องการเป็นเจ้าของหรือต้องการพัฒนาธุรกิจเดิมด้วยเทคโนโลยีจากประเทศอิสราเอล
 • องค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่ต้องการทำความร่วมมือทางการค้ากับบริษัทในอิสราเอล
 • องค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่ต้องการพัฒนาหรือทำวิจัยร่วมกับบริษัทในอิสราเอล
 • หน่วยงานที่ทำการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • องค์กรภาครัฐที่มีส่วนผลักดันนวัตกรรมทางการเกษตร
 • สถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษที่ต้องการศึกษาตัวอย่างการทำนวัตกรรม
 • องค์กรที่ดำเนินการให้การสนับสนุน BCG
 • ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็น Community กับเครือข่ายนักธุรกิจอิสราเอล
องค์กรที่จะเข้าศึกษาดูงานและกิจกรรมในโครงการ
 • องค์กรภาครัฐอิสราเอลที่สนับสนุนหรือเป็นเครือข่ายด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร และอาหาร Kidum, The Technology Transfer Organization (TTO) of the ARO, Ministry of Agriculture and Rural Development of Israel.
 • มหาวิทยาลัยชั้นนำของอิสราเอลด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อเรียนรู้เรื่องการวิจัยพัฒนานวัตกรรมที่นำไปสู่ Business Model
 • บริษัทเทคโนโลยีทางการเกษตร อาหาร และสุขภาพ
 • Business Matching เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี การพัฒนา และการศึกษาวิจัย ร่วมกัน
 • Business Network พบนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจ ในอิสราเอล
 • การสรุปบทเรียนรวมถึงโอกาสขยายผลของโครงการในประเทศไทย (1 วัน) หลังกลับจากการศึกษา  ดูงาน
ระยะเวลา
 • ฝึกอบรม @ภายในประเทศ ระยะเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 19-20 และ 26-27 มิถุนายน 2566
 • กิจกรรมในต่างประเทศ ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2566 (กิจกรรม 8 วันเต็ม)
 • สรุปงาน @ภายในประเทศ ระยะเวลา 1 วัน วันที่ 9 สิงหาคม 2566 (1 วัน) หลังจบทริป
TENTATIVE Program
⇒ ฝึกอบรม @ภายในประเทศ ระยะเวลา 4 วัน
Day1 19 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-15.00 น.

 • Open by Israel Consulate in Thailand
 • Opening by Mr. Suwanchai Lohawatanakul
 • VDO from Israel
 • Kidum: The Technology Transfer Organization (TTO) of the ARO, Ministry of Agriculture and Rural Development of Israel Via Online by Zoom
 • Asst. Prof.Dr.Pongsak Suttinon Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
 • Getting to know you and your need
Day2
20 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-15.00 น
 • Improve the biz Innovation Journey
  คุณพันธ์พงศ์ ตั้งธีระสุนันท์

  • Innovation Method
  • Driving Innovation Organization
 • Innovation Management and Ecosystem
  ดร. พยัต วุฒิรงค์

  • แนวคิดด้านนวัตกรรม (Innovation principle)
  • บทบาทผู้นำนวัตกรรม (Innovative Leader) และ ผู้นำการเปล่ียนแปลง (Transformation Leader)
  • การปรับรูปแบบธุรกิจรองรับ (Business Model Adjustment)
Day3
26 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-15.00 น.
 • กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมและฝึกปฏิบัติ (Workshop)
  • ดร. พยัต วุฒิรวค์
  • คุณพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์
 • The Innovator’s Methods
  • กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ (Product & Service design process)
  • ประเภทนวัตกรรม (Type of Innovation)
  • การกำหนดรูปแบบนวัตกรรม (Innovation Portfolio)
 • Israel Company 1
 • Israel Company 2
Day4
27 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-15.00 น.
 • ผศ.ดร. สุนิสา ช่อแก้ว
  • Building Innovative People: Trust and Team Development (กลเม็ดการสร้างคนนวัตกรรม: ความเชื่อใจกับการพัฒนาทีม)
  • Leadership and the Arts of Team Collaboration (ภาวะผู้นำและศิลปะการสร้างความร่วมมือของทีม)
 • Israel Company 3
 • Israel company 4
 • Preparation for the trip
Day 5
(หลังจบทริป) 9 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-15.00 น.

 
⇒ กิจกรรมในต่างประเทศ ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
Day1: Jul 24 (Mon)
 
19.30
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
23.55
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเบนกูเรียน อิสราเอล by LY082: BKK-TLV
Day2: Jul 25 (Tue)
Tev Aviv / Arrival
04.45
เดินทางถึง เมืองเทลอาวีฟ (Tel Aviv)
ผ่านพิธีการตรวคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากร
10.30
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โอลด์จัฟฟา (Old Jaffa)
13.00
รับประทานอาหารกลางวัน @จัฟฟา
 
บ่าย
 
เข้าเยี่ยมชม Peres Innovation Center
17.00
เดินทางเข้าสู่ที่พัก (Check-in @Leisure)
18.00
Welcome Dinner by Israel Business Association
20.00
Hotel: Goodnight Day1
Day3: Jul 26 (Wed)
Tel Aviv
08.00
รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม
09.30
Overview of AgriTech Ecosystem in Israel & Pitching by 3 Israeli Startups
@Israel Export and International Cooperation Institute
(One each from Seed/Genetics, Plantation, Post Harvest)
 
Business Network Event
12.00
Transfer to Restaurant for Lunch
12.30
รับประทานอาหารกลางวัน
14.00
Technical Visit 1
18.30
รับประทานอาหารค่ำ @Embassy of Thailand: Meet the Market
20.00
Hotel: Goodnight Day2
Day4: Jul 27 (Thu)
Tel Aviv-Business Meeting by Group of Interest
08.00
รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม
09.30
Technical Visit 2
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน
14.00
Farm Visit 3
18.30
รับประทานอาหารค่ำ
20.00
Hotel: Goodnight Day3
Day5: Jul 28 (Fri)
Tel Aviv / Jerusalem
08.00
รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม
09.00
Transfer to Technical Visit
10.00
Technical Visit 4
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน
13.30
Transfer to Technical Visit
14.00
Technical Visit 5
15.30
Transfer to Technical Visit
16.00
เข้าเยี่ยมและฟังการบรรยาย @Kidum
The Technology Transfer Organization (TTO) of the ARO, Ministry of Agriculture and Rural Development of Israel
18.30
รับประทานอาหารค่ำ @Mahane Yehuda Market
20.00
Hotel: Goodnight Day4
Day6: Jul 29 (Sat)
Jerusalem/Dead Sea
08.30
รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม
09.30
Check-out
10.00
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
@Jerusalem-Jesus Route/Church of the Holy Sepulchre
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00
Western Wall
15.00
Road to Dead Sea-Journey to the Blue
17.00
อิสระตามอัธยาศัย @The Dead Sea Beach
19.30
รับประทานอาหารค่ำ
21.00
Hotel: Goodnight Day5
Day7: Jul 30 (Sun)
Dead Sea/Jerusalem
08.30
รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม
09.30
อิสระตามอัธยาศัย @Bath House
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00
Back to Jerusalem
15.00
THE CARDO Shop-lined stone-paved street between Damascus Gate & Zion Gate, dating to Roman & Byzantine eras
Afternoon
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม @Jerusalem
18.00
รับประทานอาหารค่ำ
20.00
Hotel: Goodnight Day6
Day8: Jul 31 (Mon)
Dead Sea/Jerusalem
08.30
รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม
09.30
Check-out
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00
Business Meeting (Wrap up)
18.00
Business Dinner Network
20.00
Hotel: Goodnight Day7
Day9: Aug 1 (Tue)
Tel Aviv-Departure BKK
08.30
รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม
09.30
Check-out
10.00
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม @Tel Aviv Art Museum
13.00
Wrap up Business Matching Session
17.00
รับประทานอาหารค่ำ @Thai Restaurant
Evening
Transfer to Airport
19.00
Arrive at the Airport
22.45
คณะเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดย LY081-TLV-BKK
Day10: Aug 2 (Wed)
Bangkok
14.00
คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดการและกิจกรรมเพื่อความเหมาะสม
แต่ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงจะได้รับเป็นสำคัญ

 

ค่าธรรมเนียมต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

A: ค่าธรรมเนียม ตลอดหลักสูตร รวมระยะเวลา 15 วัน
270,000 *กรณีสมัคร
หลัง 20 พฤษภาคม 2566
ค่าตั๋วอาจมีราคาเพิ่มเติมหรือจ่ายตามจริง
ฺB: ค่าธรรมเนียนฝึกอบรม ภายในประเทศ ระยะเวลา 4 วัน
25,000

**ตั๋วชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่ม เริ่มต้นท่านละ 150,000 บาท (หรือตามที่จ่ายจริง)

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเดินไป (ไปกลับ) พร้อมคณะ
 • ·ราคาดังกล่าว รวม
  • ค่าใช้จ่ายในการอบรมภายในประเทศ
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
  • ค่าอุปกรณ์ในการลงมือปฏิบัติ
  • ค่าใช้จ่ายในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ
  • ค่าคู่มือและเอกสารของโครงการ
  • ค่าที่พักคู่ 4 ดาว
  • ค่ารถบัสระหว่างกิจกรรม
  • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้น Economy โดยสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์
  • ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น **อาหารหลัก คือ อาหารไทย จีน ตะวันตก และอาหารท้องถิ่น (บางมื้อ) มีอิสระหาซื้อทาน 1-2 มื้อในวัน Sightseeing เศรษฐกิจและสังคม
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
  • ค่าทีมงานจากโครงการในการดูแลและติดตามในระหว่างทำกิจกรรมตลอดการเดินทาง
  • ค่าทำวีซ่า (ในเล่ม)
  • ไม่รวม ค่าใช้จ่ายในการทำ Passport, ค่าทำวีซ่า (นอกเล่ม) จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท และค่าใช้จ่ายส่วนตัว และอื่นๆ ระหว่างอยู่ต่างประเทศ
วิธีการสมัครและชำระเงิน
 • สมัครด่วน ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครและชำระเงินครบตามจำนวนที่กำหนด
 • สถาบันแจ้งตอบรับทาง E-mail และแจ้งกำหนดวันชำระค่าธรรมเนียม โดยโอนเข้าบัญชี
  • โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า
   • ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
   • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724
  • ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: publicseminar@ftpi.or.th

หมายเหตุ

 • กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 30 พ.ค. 2566 มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน / เรียกเก็บ 100% ของค่าธรรมเนียม
 • กรณีถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน / เรียกเก็บ 100% ของค่าธรรมเนียม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์:     0-2619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร), 433 (สุภารัตน์)
มือถือ:        089-442-9453 (ประภาพร) 092-264-4891, 095-252-0693 (สุภารัตน์)
E-mail:       publicseminar@ftpi.or.th; Suparat@ftpi.or.th

 Latest Course


Latest Articles