OE-LBC-01: Lean Boost Camp: Practical Learning for Effective Implementation & Result (แคมป์เรียนรู้ลีนแบบเจาะลึกเพื่อกำหนดกลยุทธ์ปรับปรุงที่นำไปปฏิบัติได้จริง) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

OE-LBC-01: Lean Boost Camp: Practical Learning for Effective Implementation & Result (แคมป์เรียนรู้ลีนแบบเจาะลึกเพื่อกำหนดกลยุทธ์ปรับปรุงที่นำไปปฏิบัติได้จริง)

วันที่อบรม
27 เม.ย – 31 ต.ค

ระยะเวลาอบรม : 4 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 45,000 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

Lean Boost Camp: Practical Learning for Effective Implementation & Result
แค้มป์เรียนรู้ลีนแบบเจาะลึกเพื่อกำหนดกลยุทธ์ปรับปรุงที่นำไปปฏิบัติได้จริง

 Latest Course


Latest Articles