2 - 3 , 10 และ 16

โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่น 11

Middle Management Program : Makes a Great Leader

 

          “ผู้บริหารระดับกลาง” เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการบริหารจัดการองค์กร เนื่องจากเป็นผู้นำนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม และบริหารงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรตามที่กำหนดไว้

          ผู้บริหารระดับกลาง มีหน้าที่ในการรับนโยบายองค์กร นำไปวางแผน ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และกำกับดูแลการทำงาน เพื่อให้บรรลุตามนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนั้นผู้บริหารระดับกลางในยุคนี้ จึงต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมองเห็นอนาคต (Foresight) พร้อมเดินเคียงข้างไปกับ CEO เพราะความสำเร็จของทุกฝ่ายงานก็คือความสำเร็จขององค์กร

          จากประสบการณ์กว่า 20 ปี ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จึงได้ระดมผู้เชี่ยวชาญมาคัดสรรเฉพาะความรู้ทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาเป็น “โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง (Enhance Leadership Skill for Middle Management Program)” เพื่อสร้างผู้นำยุคใหม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ที่เก่งทั้งการบริหารจัดการภายในองค์กร และจัดการความไม่แน่นอนภายนอกได้อย่างมีระบบมากขึ้น

 

กำหนดการฝึกอบรม
2 – 3 , 10 และ 16 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00-16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม
Virtual Classroom ด้วยโปรแกรม Zoom

 

Overview

 • พัฒนามุมมองเข้าใจธุรกิจองค์กรเสมือนเป็นเจ้าของ (Sense of Belonging) ให้สามาถเชื่อมโยงกิจกรรมของฝ่าย กับความคาดหวังขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • กระตุ้นให้ปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อรองรับความท้าทาย ต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
 • เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการให้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับกลาง และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน


รูปแบบการเรียนรู้

 • เรียนรู้หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคต่างๆ ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่ม
 • เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ โดยใช้กรณีศีกษาตัวอย่างและกรณีศึกษาจริง ตามกระบวนการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)

 

Module 1     พัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Organizational Thinking Skills)

Day 1:  เรียนรู้และเข้าใจหลักการบริหารจัดการคน (People Management)

 • แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อบุคลากรในองค์กร (Factors Shaping the Workforce of the Future)
 • บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับกลางที่องค์กรคาดหวัง (Roles of Middle Managers)
 • การเตรียมความพร้อมและบริหารบุคลากรสู่ยุคดิจิทัล (People Transformation in Digital Era)

Day 2:  เรียนรู้และนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Strategic Management)

 • การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
 • การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (Setting KPIs and Targets)
 • การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Cascading and Implementation)
 • การบริหารผลการดำเนินการ (Performance Management System)

 

Module 2     พัฒนาทักษะการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Management Skills)

Day 3:  เรียนรู้และนำหลักบริหารกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพ (Process Management)

 • ทำความเข้าใจระบบงานขององค์กร (Understanding Work System)
 • การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในยุค 4.0 (Industry 4.0 in Digital Transformation)
 • การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation Management)
 • การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)


Module 3     พัฒนาทักษะผู้นำ (Leadership Skills)

Day 4:  เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการคิดแบบผู้นำ (Leadership Mindset)

 • Management vs Leadership Mindset : ความเหมือนและความต่าง
 • การสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (Leadership for Middle Manager)
 • การปรับใช้ภาวะผู้นำให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของทีมงาน (Adapting leadership to the behavior of team)
 • การสื่อสารแบบผู้นำ (Leadership for communication)
 • ผู้นำกับการจูงใจและบริหารทีมงาน (Leadership for motivation and team management)

 

คณะวิทยากรและที่ปรึกษา

อ. ดุจดาว ดวงเด่น
ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญด้าน HRM & HRD ส่วนบริหารการผลิต

 • ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • มีความเชี่ยวชาญด้าน HR Scorecard, Competency, Knowledge Management Assessment, Professional Trainer, Job Relations
 • Smarter Meeting, Daily Management for Supervisor in Industrial Sector, Productive Supervisor ให้กับองค์กรชั้นนำ

 

อ. วลีพร ธนาธิคม
ตำแหน่ง วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนจัดการองค์กร

 • ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2548 – 2559
 • งานวิจัยและสิ่งตีพิมพ์ กรณีศึกษาร้านอาหารไทยที่เป็นเลิศในสหรัฐอเมริกา (ปี 2551)
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศ (ปี 2550)

  สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, กรณีศึกษา Best Practices TQA Winner 2006
  สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, กรณีศึกษา Best Practices TQA Winner 2003
  สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (ปี 2542) มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

อ. ชาญชัย พรศิริรุ่ง
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพ ส่วนบริหารการผลิต

 • ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor)
 • คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมดีเด่น
 • ผู้เขียนหนังสือ การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร (Practical OEE)

 

อ. บุญสืบ ปัญญา
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ / วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนา ไอ-ทีม บริษัท ไอ-ทีม จำกัด

 • วิทยากร ด้าน Management / Leadership / HR / Self Management ให้กับองค์กรต่างๆ กว่า 500 องค์กร
 • ที่ปรึกษา ด้าน HR / OD ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และประเทศลาว กว่า 50 องค์กร

 

ค่าธรรมเนียมอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM (ราคายังไม่รวม Vat 7%)

สมาชิกสถาบัน 22,500 บาท ค่าธรรมเนียมต่อ 2 ท่าน
บุคคลทั่วไป 24,500 บาท

สมัครและชำระเงิน ภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 ผู้อบรมจะได้รับ หนังสือ Human Touch 1 เล่ม ฟรี!

 • สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

สอบถามเพิ่มเติม
แผนกบริการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
Thailand Productivity Institute
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 458 (นันทนา)
E-mail: nuntana@ftpi.or.th