LVS-05 : Lean & Value Stream Mapping for Improving Business Process รุ่น 5 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

LVS-05 : Lean & Value Stream Mapping for Improving Business Process รุ่น 5

วันที่อบรม
25 สิงหาคม - 27 กันยายน 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 5 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 17,500 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กำลังส่งสัญญาณให้ทุกองค์กรต้องเร่งปรับตัว และมองหาแนวทางเพิ่มความเข้มแข็งเพื่อก้าวข้ามทุกความท้าทาย

 

การทราบถึงแนวคิด และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมี ผลิตภาพ ผ่านหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Lean & Value Stream Mapping for Improving Business Process รุ่น 5 (Online)” ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมองเห็นโอกาสในการยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานด้วยเครื่องมือ Lean ควบคู่กับการทำความเข้าใจความเชื่อมโยง และวิเคราะห์จุดที่ต้องปรับปรุงของแต่ละกระบวนการผ่าน Value Stream Mapping (VSM) เพื่อนำไปสู่การเพิ่มคุณค่า และการลดต้นทุนการผลิต นอกจากกระบวนการที่ลีน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency) ยังเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงและทำควบคู่กันไป เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กรต่อไปในอนาคต

 

วิทยากรประจำหลักสูตร

 • คุณเชษฐพงศ์ สินธารา ตำแหน่ง วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริการการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • คุณณิภณ พินศิริกุล ตำแหน่ง วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการปรับปรุงกระบวนการ

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้จัดการฝ่ายผลิต และฝ่ายสนับสนุน
 • หัวหน้าฝ่ายผลิต / วิศวกร
 • บุคลากรจากสายงานผลิต และฝ่ายสนับสนุน
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม

 

รูปแบบการอบรม

 • Module 1 อบรมผ่าน E-Training
 • Module 2-5 อบรมผ่านโปรแกรม Zoom
 • เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประโยชน์ในการการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงกระบวนการขององค์กร ควรเข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 2 ท่านต่อองค์กร

 

ระยะเวลาการอบรม : 5 วัน

 

ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้

 • สามารถวิเคราะห์กระบวนการเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงตามแนวทาง Lean & VSM
 • ประยุกต์ Lean Tools เพื่อการปรับปรุงกระบวนการได้อย่างเหมาะสม
 • ร่าง Future State และแผนการปรับปรุง เพื่อนำมาใช้ในการปรับกระบวนการจริง
 • ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรม Basic Lean

 

Agenda

Module 1: เรียนรู้ผ่านระบบ E-Training
**สามารถเรียน Module 1 ได้ตามเวลาที่ท่านสะดวก โดยต้องเรียนภายในวันที่  25 – 31 สิงหาคม 2565 จึงจะสามารถเรียนต่อ Module 2 ได้
Basic Lean Principles
 • Productivity Concept
 • Lean Definition
 • 3 Mu: Muda Mura Muri
 • 7 Waste
 • Kaizen: Continuous Improvement
 • Lean Tools Overview
Module 2: วันที่ 1 กันยายน 2565
09.00-12.00 น.
Value Stream Mapping (VSM)
 • Value Stream Mapping Concept
 • Lean Tools:
  • Continuous Flow
  • Takt Time
  • Line Balance
 • Workshop
Module 3: วันที่ 13 กันยายน 2565
09.00-12.00 น.
Resource efficiency : การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

นำเสนอ VSM Current Stage

Module  4: วันที่ 21 กันยายน 2565
09.00-12.00 น.
Lean Tools
 • Build in Quality
 • Visual Control
 • Poka Yoke
 • A3 Report
 • Introduction to Digital Lean Concept

นำเสนอหัวข้อการปรับปรุงของแต่ละองค์กร

Module  5: วันที่ 27 กันยายน 2565
09.00-12.00 น.
Present VSM  Current State
 • นำเสนอ VSM  Current State

 

อัตราค่าบริการ

ราคาบุคคลทั่วไป
17,500 บาทต่อคน
รวม Vat7% 18,725 บาท
พิเศษ !!
สมัคร 1 คน
เข้าฟรีได้อีก 1 คน
ราคาสมาชิกสถาบัน ลด 5%
16,625 บาทต่อคน
รวม Vat7% 17,788.75 บาท

 

หมายเหตุ กรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาส่งชื่อผู้แทนหรือแจ้งยกเลิกล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องได้รับการยืนยันกลับจากเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อการจัดเตรียมงานและการบริหารงบประมาณที่เหมาะสม หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สถาบันขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50% ของค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แผนกสัมมนา
โทรศัพท์:         081-696-8111 หรือ 0-2619-5500 ต่อ 435 (ผ่องอำไพ)
E-mail:           publicseminar@ftpi.or.th
Website:        https://www.ftpi.or.th/services/seminar

Line:           เพิ่มเพื่อน

 

วิทยากร

เชษฐพงศ์ สินธารา

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการบริหารการผลิต , Industry 4.0 , Lean Production , Work System Design , การจัดการกระบวนการ , การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง VSM และบรรยายเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

ณิภณ พินศิริกุล

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารการผลิต เครื่องมือการเพิ่มผลผลิตอาทิ TQM, TPM, OEE
ประวัติการทำงาน
- Advance Process Engineer บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด
- Production Engineer & TPM Promoter บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จํากัด


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles