4 กรกฎาคม 2564 - 9 สิงหาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น.
 • This event has passed.

ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกเราหมุนเร็วและแรงกว่าเดิมมาก หากเราหยุดยืนเฉยๆ มองโลกเปลี่ยน แล้วค่อยๆ เดินตามคงไม่สามารถทำได้อีกต่อไป การเรียนรู้ก็ไม่ได้มีอยู่แต่ในตำรา มีรูปแบบใหม่ๆ ให้เริ่มสัมผัส เช่น การเรียนแบบระบบออนไลน์

 

Lean & Value Stream Mapping for Improving Business Process เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่พร้อมทยานพาทุกคนเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้วยเครื่องมือ Lean” ซึ่งจะช่วยให้องค์กรเห็นความเชื่อมโยงของแต่ละกระบวนการได้ชัดเจน ผ่านการทำ Value Stream Mapping (VSM) เพื่อวิเคราะห์หาจุดปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนเพิ่มคุณค่า และลดต้นทุนในกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร

 

วิทยากรประจำหลักสูตร

 • คุณเชษฐพงศ์ สินธารา ตำแหน่ง วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริการการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • คุณณิภณ พินศิริกุล ตำแหน่ง วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริการการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้จัดการฝ่ายผลิต และฝ่ายสนับสนุน
 • หัวหน้าฝ่ายผลิต / วิศวกร
 • บุคลากรจากสายงานผลิต และฝ่ายสนับสนุน
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม

 

รูปแบบการอบรม

 • Module 1 อบรมผ่าน E-Training Module 2-5 อบรมผ่านโปรแกรม Zoom
 • เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประโยชน์ในการการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงกระบวนการขององค์กร ควรเข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 2 ท่านต่อองค์กร

 

ระยะเวลาการอบรม : 5 วัน

 

Agenda

Module 1: เรียนรู้ผ่านระบบ E-Training
**สามารถเลือกเรียนได้ตามเวลาที่ท่านสะดวก แต่ภายในวันที่ 4 กรกฏาคม 2564
Basic Lean Principles
 • Productivity Concept
 • Lean Definition
 • 3 Mu: Muda Mura Muri
 • 7 Waste
 • Kaizen: Continuous Improvement
 • Lean Tools Overview
Module 2: วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
13.00-16.00 น. Value Stream Mapping (VSM)
 • Value Stream Mapping Concept
 • Lean Tools:
  • Continuous Flow
  • Takt Time
  • Line Balance
 • Workshop
Module 3: วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
09.00-12.00 น. Present VSM Current Stage
 • นำเสนอ VSM Current Stage
Module  4: วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
09.00-12.00 น. Lean Tools
 • Build in Quality
 • Visual Control
 • Poka Yoke
 • A3 Report
 • Introduction to Digital Lean Concept
นำเสนอหัวข้อการปรับปรุงของแต่ละองค์กร
Module  5: วันที่ 9 สิงหาคม 2564
09.00-12.00 น. Present Future State + Improvement Plan
 • นำเสนอ VSM  Future State และแผนปรับปรุงของแต่ละองค์กร
 • ข้อเสนอแนะจากวิทยากร

 

ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้

 • สามารถวิเคราะห์กระบวนการเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงตามแนวทาง Lean & VSM
 • ประยุกต์ Lean Tools เพื่อการปรับปรุงกระบวนการได้อย่างเหมาะสม
 • ร่าง Future State และแผนการปรับปรุง เพื่อนำมาใช้ในการปรับกระบวนการจริง
 • ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรม Basic Lean

 

อัตราค่าลงทะเบียน ราคา 2 คนต่อองค์กร กรณีสมัครเพิ่ม (ต่อคน)
Member 15,000 บาท
(รวม Vat7% 16,050 บาท)
5,000 บาท
(รวม Vat7% 5,350 บาท)
บุคคลทั่วไป 18,000 บาท
(รวม Vat7% 19,260 บาท)
7,000 บาท
(รวม Vat7% 7,490 บาท)

หมายเหตุ กรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาส่งชื่อผู้แทนหรือแจ้งยกเลิกล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องได้รับการยืนยันกลับจากเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อการจัดเตรียมงานและการบริหารงบประมาณที่เหมาะสม หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สถาบันขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50% ของค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แผนกสัมมนา
โทรศัพท์:         081-696-8111 หรือ 0-2619-5500 ต่อ 435 (ผ่องอำไพ)
E-mail:           publicseminar@ftpi.or.th
Website:        https://www.ftpi.or.th/services/seminar

Line:           เพิ่มเพื่อน