SSB-07 Certified Six Sigma & Lean Six Sigma Black Belt Project รุ่น 7 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SSB-07 Certified Six Sigma & Lean Six Sigma Black Belt Project รุ่น 7

วันที่อบรม
30 มีนาคม - 7 ตุลาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 25 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 80,000 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

Six Sigma เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร โดยการฉีกกรอบความคิดของเทคนิคการปรับปรุงกระบวนการแบบเดิมๆ ที่มักพิจารณาปัญหาในลักษณะแบบ Single Point (พิจารณาปัญหาจากการใช้ค่าเฉลี่ยของข้อมูล ซึ่งทำให้เราไม่เห็นความผันแปรที่เกิดขึ้นในกระบวนการ) มาเป็นการพิจารณาปัญหาโดยการศึกษาถึงความผันแปรของกระบวนการ แล้วใช้เทคนิคทางสถิติที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ามาลดความผันแปรในกระบวนการ ซึ่งส่งผลทำให้ความผิดพลาดของกระบวนการลดน้อยลง และยังทำให้กระบวนการมีเสถียรภาพสูง ป้องกันการกลับมาเกิดซ้ำของปัญหาได้อย่างยอดเยี่ยม และที่ดีไปกว่านั้นคือสามารถลดต้นทุนของกระบวนการได้อย่างมหาศาล ส่งผลทำให้องค์กรมีการเติบโตในผลกำไรอย่างมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว (ประมาณ 4-6 เดือน) เมื่อเทียบกับการปรับปรุงด้วยเทคนิคอื่นๆ

 

โดยการใช้แนวความคิดในเรื่องของการลดความผันแปรของกระบวนการ ตามหลักการของ Six Sigma จึงส่งผลทำให้กระบวนการทางธุรกิจขององค์กรนั้นกลายเป็น Lean Process อย่างสมบูรณ์แบบอย่างที่สุด และนำมาซึ่งการลดต้นทุนและสร้างผลกำไรให้แก่องค์กรได้อย่างมหาศาล

 

ระยะเวลาฝึกอบรม

30 มีนาคม – 7 ตุลาคม 2565

เวลา 9.00 – 16.00 น.

 

รูปแบบการฝึกอบรม
Virtual Classroom ด้วยโปรแกรม ZOOM และ โรงแรม

 

Overview

 • ดำเนินการวินิจฉัยองค์กรในขั้นตอนของ Define Phase เพื่อค้นหาความสูญเสียของกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร และจัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไข ตามแนวทางของ Six Sigma
 • ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประสิทธิภาพที่ระดับคุณภาพเท่ากับ 6 Sigma ซึ่งที่ระดับคุณภาพดังกล่าว กระบวนการแทบจะปราศจากซึ่งความสูญเสีย ส่งผลทำให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมหาศาล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กรสูงขึ้น
 • เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานในองค์กรให้มีความรู้และความสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Six Sigma ในระดับ “Certified Black Belt” ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้อย่างเห็นผล

 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

 • ผู้บริหารระด้บสูง ระดับกลางขององค์กรมีทักษะในการนำเอาเทคนิค Six Sigma ไปใช้ในการบริหารกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจให้สูงขึ้น
 • องค์กรสามารถลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไรจากการดำเนินโครงการปรับปรุง Six Sigma ในระดับ Black Belt Project ได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม และมีผลลัพธ์ของการปรับปรุงที่ยั่งยืน
 • พนักงานขององค์กรที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการรับรองให้เป็น Black Belt ตามแนวทางของ Six Sigma และได้รับ Certificate จาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

 

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ            รวม 25 วัน

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง กำหนดการ
Define Phase 2 วัน
 • ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ  ปรับปรุงงานแบบ Six Sigma และแนวทางในการคัดเลือกหัวข้อการดำเนินโครงการ
ผู้บริหารระดับสูง /

Black Belt

30 – 31 มี.ค. 65
Measure Phase 5 วัน

 • ฝึกอบรมเทคนิคทางสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวัดความนสูญเสีย และระดับความสามารถของกระบวนการ
Black Belt 4 – 5 และ

7 เม.ย. 65

 • ให้คำปรึกษาแนะนำแบบรวมกลุ่มในขั้นตอน Measure Phase
Black Belt 20 เม.ย. 65
 • นำเสนอผลการดำเนินโครงการในขั้นตอน Measure Phase
ผู้บริหาร /

Black Belt

9 พ.ค. 65
Analyze Phase 5 วัน
 
 
 • ฝึกอบรมเทคนิคทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และจัดลำดับความสำคัญของสาเหตุ
Black Belt 10 – 12 พ.ค. 65
 • ให้คำปรึกษาแนะนำแบบรวมกลุ่มในขั้นตอน Analyze Phase
Black Belt 25 พ.ค. 65
 • นำเสนอผลการดำเนินโครงการในขั้นตอน Analyze Phase
ผู้บริหาร /

Black Belt

13 มิ.ย. 65
Improve Phase 7 วัน
 
 
 
 • ฝึกอบรมเทคนิคทางสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปรับตั้งกระบวนการ (Process Optimization) และลดความผิดพลาดของกระบวนการ ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
Black Belt 14 – 17 มิ.ย. 65
 • ให้คำปรึกษาแนะนำแบบรวมกลุ่มในขั้นตอน Improve Phase – I
Black Belt 4 ก.ค. 65
 • ให้คำปรึกษาแนะนำแบบรวมกลุ่มในขั้นตอน Improve Phase – ll
Black Belt 27 ก.ค. 65
 • นำเสนอผลการดำเนินโครงการในขั้นตอน Improve Phase
ผู้บริหาร /

Black Belt

23 ส.ค. 65
Control Phase 6 วัน
 
 
 
 • ฝึกอบรมเทคนิคทางสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการ (หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงไปแล้ว) เพื่อสร้างมาตรฐานในการดำเนินงาน และป้องกันการกลับมาเกิดซ้ำของปัญหา
Black Belt 24 – 26 ส.ค. 65
 • ให้คำปรึกษาแนะนำแบบรวมกลุ่มในชั้นตอนControl Phase
Black Belt 13 ก.ย. 65
 • Site Visit / Sharing
Black Belt 14 ก.ย. 65
 • สรุปและปิดโครงการ พร้อมทั้งมอบรางวัลโครงการ LSS ดีเด่น
ผู้บริหาร /

Black Belt

7 ต.ค. 65
 • ค่าธรรมเนียมต่อองค์กรรวมผู้บริหารหรือผู้แทนเข้าร่วม Define Phase และวันนำเสนอผลงานในแต่ละ Phase องค์กรละ 1 ท่าน

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • พนักงานในระดับตำแหน่ง Engineer และ Supervisor ขึ้นไป
 • ควรมีพื้นฐานทางด้านสถิติ

 

การออกใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

 • ผู้ฝึกอบรมจะต้องเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร
 • ผู้ฝึกอบรมจะต้องทำโครงการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด

 

วิทยากรและที่ปรึกษา

คุณวชิรพงษ์ สาลีสิงห์

 • วิทยากรที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน Six Sigma, การเพิ่มผลิตภาพ, การปรับปรุงกระบวนการ, การบริหารการผลิต,
  การบริหารเชิงกลยุทธ์
 • มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาให้ทั้งภาคผลิตและภาคบริการด้าน Six Sigma ในการปรับปรุงกระบวนการ โดยสามารถช่วยลดต้นทุนจำนวนมาก อาทิ บจก.โดลไทยแลนด์, บจก.น้ำตาลมิตรผล (กลุ่มน้ำตาลมิตรผล 5 โรงงานทั่วประเทศ), บจก.โฮย่าเลนส์ ประเทศไทย, โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม, ธนาคารนครหลวงไทย
 • ผู้เขียนหนังสือ ปฏิวัติกระบวนการทำงานด้วยเทคนิค Six Sigma ฉบับ Champion และ Black Belt, บทความด้าน
  Six Sigma และหัวข้อที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย
 • ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลิตภาพ การปรับปรุงกระบวนการให้กับภาคบริการและภาคผลิต

ประสบการณ์

วิศวกรควบคุมและวางแผน บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้าน Six Sigma

สถาบันสมาร์ทเตอร์ โซลูชั่น อิงค์ (Smarter Solution Inc.) รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ค่าธรรมเนียม Virtual Classroom ด้วยโปรแกรม ZOOM และ โรงแรม (ยังไม่รวม Vat 7%)

80,000 บาท / ท่าน สมัครตั้งแต่ 2 ท่าน / องค์กร

รับส่วนลดท่านละ 2,500 บาท

สถาชิกสถาบันรับส่วนลด 5%

 • สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

สอบถามเพิ่มเติม
แผนกบริการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
Thailand Productivity Institute
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 458 (นันทนา)
E-mail: nuntana@ftpi.or.thหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles