วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

หลักสูตร Agile Management สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Agile แนวคิดและวิธีการบริหารงานขององค์กรยุคดิจิทัล ในการผลักดันธุรกิจให้ขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วในโลกที่ต้องแข่งขันกันด้วย “ความคล่องตัว” โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงาน ให้มีความคล่องตัว มีความยืดหยุ่น ลดขั้นตอนและกระบวนการทำงานลง ให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การทำงานในทีมจะประกอบไปด้วย ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านจากหลายสายงาน เน้นการสื่อสารในทีมเพื่อความเข้าใจกันมากขึ้น เรียนรู้และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปปรับปรุงได้อย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องรอจนเสร็จทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และพร้อมปรับตัวไปตามความต้องการของโลกยุคดิจิทัลที่รุนแรงและรวดเร็วเพื่อให้องค์กรอยู่รอดและยั่งยืน

 

ระยะเวลาอบรม
23-24 มิถุนายน 2564
เวลา 9.00-16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม
Virtual Classroom ด้วยโปรแกรม Zoom

 

Overview

 • เรียนรู้และเข้าใจการบริหารงานแบบ Agile
 • สามารถนำเทคนิคของ Agile มาใช้ในการบริหารงาน
 • สามารถประยุกต์ใช้ Agile ด้วย Framework ต่างๆ
 • สามารถนำหลักปฏิบัติแบบ Scrum มาใช้ในการทำงานเป็นทีม

วิธีการอบรม

 • บรรยายพร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน และกรณีศึกษา
 • ฝึกปฏิบัติผ่าน Workshop

เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้บริหารโครงการ พนักงานทุกระดับ หรือผู้ที่สนใจนำการทำงานแบบ Agile มาใช้ในการบริหารงานแบบคล่องตัว

 

หัวข้อการอบรม

Day 1: ทำความเข้าใจ Agile

 • Agile คืออะไรกันแน่?
 • 4 Core values ของ Agile
 • 3 Group & 12 Principles ของ Agile
  • Regular delivery ส่งมอบอย่างเป็นประจำ
  • Team communication การสื่อสารของทีม
  • Excellence in design ความเป็นเลิศทางการออกแบบ
 • แนวคิดและการบริหารงานแบบ Agile กับ Waterfall ต่างกันอย่างไร
 • ประโยชน์ของการนำ Agile มาใช้ในการทำงาน
 • ทำอย่างไรให้องค์กรเป็น Agile Culture
 • ตัวอย่างองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการนำ Agile เข้ามาใช้ในการทำงาน

Day 2: การประยุกต์ใช้ Agile ด้วย Framework ต่างๆ

 • Framework ต่างๆ ของ Agile เช่น Scrum, Kanban
 • Scrum ทำงานยังไง
 • 3 Legs of scrum ที่สำคัญ
 • Event ต่างๆ ของ Scrum มีอะไรบ้าง
 • บทบาทต่างๆ ใน Scrum ไม่ว่าจะเป็น Product Owner, Scrum Master และ Development Team
 • Kanban ทำงานยังไง ต่างกับ Scrum ยังไง
 • แนะนำ XP (Programming) เบื้องต้น
 • Agile Estimation การประเมิน เพื่อวางแผนงานในแบบ Agile
 • ทำไม Agile ไม่ใช่ทุกคำตอบของทุกอย่าง เข้าใจความเหมาะสมของแต่ละงานกับแต่ละ framework

 

การออกใบรับรองการอบรม (Certificate)
ผู้อบรมจะได้รับใบรับรองการอบรม โดยจะต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาอบรมตลอดหลักสูตร

 

ค่าธรรมเนียม Virtual Classroom ด้วยโปรแกรม Zoom (ยังไม่รวม Vat 7%)

สมาชิกสถาบัน 7,000 บาท / 1 ท่าน 12,000 บาท / 2 ท่าน
บุคคลทั่วไป 8,000 บาท / 1 ท่าน 14,000 บาท / 2 ท่าน

สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

วิทยากร

 • คุณกษิดิ์เดช ยนตรดิษฐถาวร
  VP of Technology & Product Development บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด
  โค้ชและที่ปรึกษาด้าน Agile Software Development และ Agile Project Management

สอบถามเพิ่มเติม
แผนกบริการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
Thailand Productivity Institute
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 458 (นันทนา)
E-mail: nuntana@ftpi.or.th

DOWNLOAD >> รายละเอียด

DOWNLOAD >> ใบสมัคร