วันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น.
 • This event has passed.

ducdทักษะที่จำเป็น, หัวหน้างาน

มุ่งเน้นพัฒนาทักษะ เทคนิคที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน

ทั้งด้าน People management และด้าน Productivity improvement

 

  วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2564  

เวลา 09.00 – 16.00 น. 

Online Training

Overview
 • เพื่อพัฒนาทักษะหัวหน้างานด้านการบริหารคน การบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานและนำไปใช้บริหารลูกน้องเพื่อให้เกิดการยอมรับและจัดการปัญหาด้านคนได้
 • เพื่อให้หัวหน้างานพัฒนาทักษะด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพที่จำเป็นและนำไปใช้การวิเคราะห์ปัญหาปรับปรุงงานและชี้แนะลูกน้องได้อย่างมีหลักการ

วิธีการอบรม

 • การบรรยายและยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของวิทยากร
 • ฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา
 • แลกเปลี่ยนปัญหาและประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมอบรม

เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างานระดับต้น ระดับกลาง ในองค์กร
  ทั้งภาคผลิต ภาคบริการ ภาคเอกชน และภาครัฐ
 • หัวหน้าโครงการ หัวหน้าทีม
 • ผู้ที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างานในอนาคต

 

  ทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์  

คุณดุจดาว ดวงเด่น

 • วิทยากรด้านการบริหารคน การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มากกว่า 20 ปี ในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

คุณเชษฐพงศ์ สินธารา

 • วิทยากรที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพ
 • ประสบการณ์มากกว่า 12 ปี ในการบรรยายและให้คำปรึกษาด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพ และการประยุกต์ใช้อย่างได้ผลให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาคผลิต ภาคบริการ และหน่วยงานราชการ

 

  หัวข้ออบรม  

Day 1 : วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
People Management Skills (ทักษะด้านการบริหารคน)
 • บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน
 • ภาวะผู้นำและการสื่อสาร
 • ทักษะการวางแผนงาน
 • ทักษะการสอนงาน&พัฒนาลูกน้อง
 • ทักษะการมอบหมาย ติดตามงาน และประเมินผลงาน
 • ทักษะการสร้างแรงจูงใจ
Day 2 : วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
Productivity Improvement Skills (ทักษะด้านการปรับปรุงผลิตภาพสำหรับหัวหน้างาน)
 • แนวทาง Kaizen และการปรับปรุงงาน
 • แนวคิดการทำงานแบบ Lean (Lean Thinking)
 • วิธีหาและกำจัดความสูญเสีย (Eye for Wastes)
 • QC Tools สำหรับหัวหน้างาน (Check Sheet, Graph, Pareto, Fish Bone Diagram)

 

  ค่าธรรมเนียม  ราคาต่อ 2 ท่าน (ราคายังไม่รวม VAT 7%)

Member 5,500

ไม่เป็นสมาชิก 5,800
 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ส่วนบริการฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม
Thailand Productivity Institute
โทรศัพท์ 081-926-9287 (นิรันดร์)
โทรสาร 02-619-8098
อีเมล์: nirun@ftpi.or.th
Line : เพิ่มเพื่อน
การชำระค่าธรรมเนียม
– โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงเทพ (บัญชีออมทรัพย์)
  ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
เลขที่ 210-0-508619
– เพื่อยืนยัน การชำระค่าธรรมเนียมกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน
พร้อมระบุ หลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ
ส่งมาที่ โทรสาร 02-619-8098 email: nirun@ftpi.or.th
– สถาบันฯอยู่ในระบบ VAT 7% และได้รับยกเว้นการหักภาษี
ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724