SD-20 : Visual Thinking : Show Share & Learn (เสริมทักษะสร้างพลังแห่งการคิดเป็นภาพ) New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SD-20 : Visual Thinking : Show Share & Learn (เสริมทักษะสร้างพลังแห่งการคิดเป็นภาพ) New

วันที่อบรม
26 - 27 ตุลาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 9,500 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

วาดภาพที่คิด คิดภาพที่วาด

การทำความคิดให้ออกมาเป็นภาพ ไม่เพียงแต่จะสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้เท่านั้น

แต่กำลังสื่อสารให้เราได้สะท้อนความคิดของตัวเองในขณะเดียวกันด้วย

 

ยุคสารสนเทศ (Information Age) ยุคที่ข้อมูล และสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการใช้สถิติเข้าวิเคราะห์เหตุและผลกำลังจะก้าวผ่านไป ยุคกรอบความคิด ( Conceptual Age) เป็นยุคที่การคิดเชิงหลักการ การสร้างกรอบคิด การขมวดประเด็น จะทำให้เกิดการรับรู้แบบองค์รวม และเกิดความเข้าใจได้อย่างง่ายๆกำลังจะเข้ามาแทนที่

 

Visual Thinking: Show Share & Learn (เสริมทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วยการจัดระเบียบไอเดียและลำดับภาพคิด)” เน้นการดึงความคิดออกมาให้เกิดเป็นภาพ ในขณะเดียวกันผู้เสพภาพเห็นภาพก็เกิดการเชื่อมต่อของชิ้นความรู้เข้าด้วยกัน และเกิดการทำงานแบบเพลินๆ (Play & Learn=Plearn) ในเวลาเดียวกัน

 

หลักสูตรนี้จะถ่ายทอดเทคนิคการวาด การสร้าง และการใช้สัญลักษณ์จากภาพเพื่อสื่อความหมาย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารความคิดออกมาได้อย่างมีลำดับขั้นตอน มีความเป็นเหตุเป็นผล เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน

 

Overview

 • สามารถกลั่นความคิดออกมาเป็นภาพที่สื่อความให้เข้าใจได้ ทั้งในแง่มุมของการสื่อสาร การแก้ปัญหา การจัดระเบียบ และการสรุปความ
 • มีทักษะในการเชื่อมโยงของภาพ เล่าเรื่องจากภาพได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
 • สามารถนำการคิดด้วยภาพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และชีวิตการทำงานได้

 

Learning Method:

 

วิทยากร : คุณวันรัตน์ สันติวิภานนท์

– วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคน พัฒนากระบวนการ และพัฒนาองค์กร
– ผู้แต่งหนังสือ 17 เครื่องมือนักคิด / หนังสือพัฒนาระบบข้าราชการของ กพร / หนังสืออบรมทางไกล
– วิทยากรด้านบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
– อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง อาทิ ม.เกษตรฯ มหิดล ลาดกระบัง เป็นต้น
– อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์กร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)​
– ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและการสื่อสารภายใน บริษัท รอยัลเกทเวย์ จำกัด และบริษัทในเครือฯในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

 

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager
 • Professional

 

ค่าธรรมเนียม 

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
9,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
10,165 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 26-27 ตุลาคม 2565

 

หัวข้อ

 • การสร้างไอเดียภาพจากการ ฟัง คิด อ่าน
 • การมองภาพใหญ่ การลำดับความคิด การหาความสัมพันธ์ของความคิด
 • รูปร่าง สี เส้น อักษร ที่ใช้สื่อความหมาย
 • ภาพ ความรู้สึก สัญลักษณ์เติมเต็มความหมาย
 • สรุปความเป็นภาพเพื่อจัดระเบียบ ลำดับความคิด และสื่อความเข้าใจจากการฟัง คิด อ่าน
 • การทำภาพเพื่อนำเสนอลำดับการแก้ปัญหา
 • การทำภาพเพื่อขายไอเดีย
 • กิจกรรมการคิด เขียน วาดภาพ แบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม
วิทยากร

คุณวันรัตน์ สันติวิภานนท์

– วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคน พัฒนากระบวนการ และพัฒนาองค์กร
– ผู้แต่งหนังสือ 17 เครื่องมือนักคิด / หนังสือพัฒนาระบบข้าราชการของ กพร / หนังสืออบรมทางไกล
– วิทยากรด้านบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
– อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง อาทิ ม.เกษตรฯ มหิดล ลาดกระบัง เป็นต้น
– อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์กร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)​
– ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและการสื่อสารภายใน บริษัท รอยัลเกทเวย์ จำกัด และบริษัทในเครือฯในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles