27 September 2018

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือด้าน Smart Factory Technology ร่วมกับ NEC Corporation (Thailand) และ NEC Corporation ประเทศญี่ปุ่น

ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมด้วย คุณสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในด้าน Smart Factory Technology ร่วมกับ Mr. Takayuki Kano ประธานบริษัท NEC Corporation (Thailand) Company Limited และ Mr. Seiichi Sugano รองผู้จัดการทั่วไป NEC Corporation บริษัทด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งดำเนินธุรกิจในการแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในวันที่ 18 กันยายน 2561

 

ทั้งนี้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นพาร์ทเนอร์ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้คำปรึกษาและและฝึกอบรมด้าน Productivity Improvement ผ่านงานสัมมนา เวิร์คช็อปและการศึกษาดูงาน อีกทั้ง ยังให้คำปรึกษาในการวัดระดับความพร้อมขององค์กรต่างๆ เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 และร่วมมือกับ NEC Group ในการยกระดับองค์กรภาคอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
Thailand Productivity Institute