FTPI SERVICE MODEL
FTPI SERVICE MODEL
BUSINESS UPGRADING
HIGH SKILLED WORKFORCE
CREATIVITY
AND INNOVATION
DATA ANALYTICS
BUSINESS UPGRADING
HIGH SKILLED WORKFORCE
CREATIVITY
AND INNOVATION
DATA ANALYTICS
Slider

CREATIVITY AND INNOVATION

ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมองหาประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา รูปแบบธุรกิจจึงต้องปรับเปลี่ยนอย่างฉับไวและเหนือความคาดหมาย องค์กรที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะนำพาองค์กรสู่การเติบโตและยืนหยัดได้อย่างมั่นคง อย่างไรก็ดี การขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมจำเป็นต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ที่เหมาะสม สนับสนุนให้กระบวนการสร้างนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นไปโดยธรรมชาติ กลยุทธ์ดังกล่าวจะครอบคลุมตั้งแต่ การพัฒนาศักยภาพของคน การจัดสภาพแวดล้อม การจัดการองค์ความรู้ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมกล้าล้มเหลว (Fail Fast)

 

บริการสำหรับ CREATIVITY AND INNOVATION

การจัดการนวัตกรรมในองค์กร
Innovation Management
การวางแผนงานหลักด้านนวัตกรรม (Innovation Master Plan) จะช่วยให้องค์กรมองเห็นแนวทางในการพัฒนาและ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจที่ครอบคลุมในทุกมิติ
การศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
เพื่อสร้างนวัตกรรม
Best Practice Benchmarking
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากองค์กรอื่นอย่างเป็นระบบ (Benchmarking)
ช่วยทำให้องค์กรประหยัดเวลาและทรัพยากรในการลองผิดลองถูก
การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
การกระตุ้นให้พนักงานเกิดแนวคิดและมุมมองที่แตกต่าง ยกระดับองค์กรสู่ Innovative Organization
การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking

เพราะความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร การคิดค้นรูปแบบสินค้าหรือนำเสนอบริการที่ลูกค้าจะได้รับประโยชน์ตามความคาดหวังนำมาซึ่งความพึงพอใจและความภักดีต่อองค์กร Innovative Thinking นอกจากจะมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สู่กระบวนการใหม่ๆ แล้ว ยังพยายามกระตุ้นให้เกิดแนวคิดและมุมมองที่แตกต่าง เพื่อทำให้เกิดการต่อยอดไปสู่ Innovative Organization

การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking

เพราะความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร การคิดค้นรูปแบบสินค้าหรือนำเสนอบริการที่ลูกค้าจะได้รับประโยชน์ตามความคาดหวังนำมาซึ่งความพึงพอใจและความภักดีต่อองค์กร Innovative Thinking นอกจากจะมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สู่กระบวนการใหม่ๆ แล้ว ยังพยายามกระตุ้นให้เกิดแนวคิดและมุมมองที่แตกต่าง เพื่อทำให้เกิดการต่อยอดไปสู่ Innovative Organization

การศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
เพื่อสร้างนวัตกรรม
Best Practice Benchmarking

ความคิดสร้างสรรค์หรือจุดกำเนิดของนวัตกรรมในองค์กรอาจเกิดขึ้นจากการได้เห็นตัวอย่างจากองค์กรอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่อยู่ในธุรกิจที่ต่างกัน Benchmarking เป็นกระบวนการที่ช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างองค์กรอย่างเป็นระบบ ช่วยทำให้องค์กรประหยัดเวลาและทรัพยากรในการลองผิดลองถูก สามารถเลือกแนวคิด วิธีการ หรือวิธีปฏิบัติที่เห็นว่าดีกว่าและเหมาะกับตนเองไปประยุกต์ใช้ ในขณะเดียวกัน ก็ยังสามารถถ่ายทอดวิธีปฏิบัติที่เป็นจุดแข็งของตนเองให้แก่องค์กรอื่นๆ เกิดผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กร (Win-Win Situation)

การศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
เพื่อสร้างนวัตกรรม
Best Practice Benchmarking

ความคิดสร้างสรรค์หรือจุดกำเนิดของนวัตกรรมในองค์กรอาจเกิดขึ้นจากการได้เห็นตัวอย่างจากองค์กรอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่อยู่ในธุรกิจที่ต่างกัน Benchmarking เป็นกระบวนการที่ช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างองค์กรอย่างเป็นระบบ ช่วยทำให้องค์กรประหยัดเวลาและทรัพยากรในการลองผิดลองถูก สามารถเลือกแนวคิด วิธีการ หรือวิธีปฏิบัติที่เห็นว่าดีกว่าและเหมาะกับตนเองไปประยุกต์ใช้ ในขณะเดียวกัน ก็ยังสามารถถ่ายทอดวิธีปฏิบัติที่เป็นจุดแข็งของตนเองให้แก่องค์กรอื่นๆ เกิดผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กร (Win-Win Situation)

การจัดการนวัตกรรมในองค์กร
Innovation Management

การสร้างนวัตกรรมต้องมีการวางแผนงานอย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรและขีดความสามารถขององค์กรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการบูรณาการองค์ความรู้และเครื่องมือต่างๆ ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ตามที่องค์กรคาดหวัง Innovation Master Plan เป็นเครื่องมือจะช่วยให้องค์กรมองเห็นแนวทางการพัฒนาและปรับเปลี่ยนที่ครอบคลุมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น การสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์หรือบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตามความต้องการของตลาด กระบวนการผลิต การนำเสนอสินค้าและบริการสู่ผู้บริโภค การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร และการสร้างวัฒนธรรมเปิดรับมุมมองที่หลากหลายโดยทุกมิติต้องมีการเชื่อมโยง และสนับสนุนกันอย่างเป็นระบบ

การจัดการนวัตกรรมในองค์กร
Innovation Management

การสร้างนวัตกรรมต้องมีการวางแผนงานอย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรและขีดความสามารถขององค์กรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการบูรณาการองค์ความรู้และเครื่องมือต่างๆ ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ตามที่องค์กรคาดหวัง Innovation Master Plan เป็นเครื่องมือจะช่วยให้องค์กรมองเห็นแนวทางการพัฒนาและปรับเปลี่ยนที่ครอบคลุมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น การสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์หรือบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตามความต้องการของตลาด กระบวนการผลิต การนำเสนอสินค้าและบริการสู่ผู้บริโภค การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร และการสร้างวัฒนธรรมเปิดรับมุมมองที่หลากหลายโดยทุกมิติต้องมีการเชื่อมโยง และสนับสนุนกันอย่างเป็นระบบ

Slider