In-house Training

Productivity Facilitator

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 25,000 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นพัฒนาทีมงานนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร ด้วยการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในหลักการ และเครื่องมือพื้นฐานการเพิ่มผลิตภาพ รวมถึงให้แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมปรับปรุงงานเพื่อการเพิ่มผลิตภาพอย่างเป็นระบบ

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2691-5500 ต่อ 585 คุณศาตพร E-mail: Sataporn@ftpi.or.th

 
หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles