In-house Training

QCC : Quality Control Circle

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 25,000 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

QCC: Quality Control Circle เป็นการควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม ที่เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการรวมกลุ่มเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานอย่างเป็นขั้นตอน ด้วยเครื่องมือคุณภาพและวัดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม

การที่พนักงานมีแนวทางการค้นหาปัญหา วิเคราะห์หาสาเหตุ รวมถึงการวางแผนในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ จะส่งผลให้การดำเนินงานในภาพรวมขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2691-5500 ต่อ 585 คุณศาตพร E-mail: Sataporn@ftpi.or.th

 
หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles