SMART Change Management with OKRs in Action

SMART Change Management with OKRs in Action
เปลี่ยนอนาคตอย่างรอบรู้สู่ความสำเร็จด้วยกลยุทธ์การใช้ OKRs

หลักการและเหตุผล

ภายใต้สภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่ไม่แน่นอน มากมาย หลากหลาย รุนแรง และรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง ทำให้องค์กรต่างต้อง      เตรียมพร้อมในการบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สามารถนำพาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ เป้าหมายที่ต้องการ (DESIRED STATE) สร้าง กำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความสำเร็จนี้ได้ใช้แนวทางที่สถาบันได้พัฒนาขึ้นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงองค์กรชั้นนำระดับสากลจนประสบความสำเร็จ   ภายใต้กรอบการจัดการที่ชื่อว่า “FTPI CHANGE MANAGEMENT MODEL” ประกอบด้วย   หัวข้อหลัก 6 ข้อ การเตรียมการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสื่อสาร กระบวนการและเครื่องมือ การเรียนรู้ การวัดผล และการยกย่องชมเชยและการให้รางวัล รวมทั้งการใช้  Objective & Key Results หรือ OKRs ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการจัดการที่มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการสร้างผลลัพธ์อย่างก้าวกระโดด (10 X)

ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพและตระหนักในความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร  ทำให้องค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน​และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและ         อยู่รอดต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อให้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร ​

2.   เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางและขั้นตอนที่เป็นระบบในการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการใช้ Objective & Key Results หรือ OKRs เพื่อทำให้เข้าใจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้การดำเนินงานต่อไป​

3.   เพื่อทราบถึงการกำหนดกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และกลไกการใช้ Objective & Key Results หรือ OKRs ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความสำเร็จ

4.  เพื่อทราบถึงแนวทางการผลักดันให้เกิดความร่วมมือทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงปัจจัยความสำเร็จที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลง ​

วิทยากร     

คุณสุรเชษฎ์ พลวณิช        ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ      สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ​

ดร.วสิษฐ์  พรหมบุตร      วิทยากรและที่ปรึกษา OKR

วิธีการอบรม   การบรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติ (Workshop)​

เหมาะสำหรับ

 • ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ได้แก่ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น​
 • ผู้บริหาร หัวหน้างาน ทีมงาน ด้านการพัฒนาองค์กร และทรัพยากรบุคคล ​
 • ผู้สนใจทั่วไป​

จำนวนผู้เข้าอบรม     40 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม      2 วัน   เวลา 9.00 – 16.00 น.

วันที่หนึ่ง          วิทยากร  คุณสุรเชษฎ์ พลวณิช

 • ความหมายและแนวคิดของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • ประเภทของการเปลี่ยนแปลง
 • ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความสำเร็จ :  FTPI CHANGE MANAGEMENT MODEL 
 • ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลง
 • แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • การจัดทำ ROADMAP เพื่อการปรับปรุง

 

วันที่สอง           วิทยากร  ดร.วสิษฐ์  พรหมบุตร

 • การเปลี่ยนอนาคตอย่างรอบรู้ด้วย OKRs
 • ถอดรหัส OKRs เชิงกลยุทธ์ (Strategic OKRs)
 • OKRs Vs. KPIs
 • ความแตกต่างของ OKRs ที่อยากทำ กับ OKRs ที่ต้องทำ
 • เทคนิคการเปลี่ยน KPIs เป็น OKRs
 • เทคนิคการกำหนด OKRs ที่สร้างผลลัพธ์แบบก้าวกระโดด (10 X)
 • กรณีศึกษาการใช้ OKRs สร้างการเปลี่ยนแปลงทางบวกขององค์กรในภาวะวิกฤติ COVID-19
 • ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อนำ OKRs ไปใช้

 

พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

หมายเหตุ : เนื้อหาการฝึกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 1. เครื่อง LCD Projector 1 เครื่อง
 2. กระดานไวท์บอร์ด หรือ Flip Chart, ปากกาเคมี และPost IT หลากสี อย่างละ 7 ชุด
 3. Notebook ประจำกลุ่ม
 4. จัดเป็นกลุ่มจำนวน 6 กลุ่มกลุ่มละ6-7 คน

ราคาค่าบริการ

 • วันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์)                      ราคา     60,000  บาท
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์     ราคา     75,000  บาท

หมายเหตุ :

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี)  และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันนำส่งต้นฉบับเอกสารประกอบการฝึกอบรม 1 ชุด เพื่อให้ทางองค์กรสำเนาแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

Download รายละเอียดหลักสูตร SMART Change Management with OKRs in Action-FTPI

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :  คุณขนิษฐา  โทร 02-6195500 ต่อ 586  e-mail: Khanittha@ftpi.or.th