Drive for Excellence with KNOWLEDGE AND INNOVATION MANAGEMENT

In-sight and In-depth Knowledge Management and Innovation Management

for Future Success and Sustainable Development

วัตถุประสงค์

 • สร้างแนวคิดและหลักการสำคัญในการจัดการความรู้ สร้างสมรรถนะหลักองค์กร และการจัดการด้านนวัตกรรม
 • บูรณาการการนำองค์กร การจัดทำกลยุทธ์ การจัดการลูกค้า และการจัดระบบงานและพัฒนากระบวนการ
 • สร้างความรู้ความเข้าใจเครื่องมือบริหารจัดการ

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

     สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการ ผลิตภัณฑ์บริการ นวัตกรรมธุรกิจ และการสร้างบรรยากาศให้ประสบความสำเร็จ สามารถเชื่อมโยงไปถึงการนำองค์กร การสร้าง เผยแพร่ ประยุกต์ เก็บรักษาและต่อยอดองค์ความรู้ และการสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในการชี้นำ ประเมินและกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงองค์กร
 • ผู้ที่รับผิดชอบในระบบการจัดการความรู้และ การสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร
 • ผู้สนใจทั่วไป

วิธีการฝึกอบรม

 • บรรยาย
 • ตัวอย่างกรณีศึกษา
 • กิจกรรมกลุ่ม
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากร

หัวข้อการฝึกอบรม

 • แนวทางการบริหารจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม
 • แนวทางการจัดทำกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม
 • กระบวนการการจัดการความรู้ผ่าน KM Model และ กระบวนการสร้างนวัตกรรมองค์กรและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • การติดตามผลสำเร็จและการปรับแผนสู่ความสำเร็จ
 • เครื่องมือ แนวคิด หลักการของเครื่องมือในการบริหารจัดการและใช้ในการปรับปรุงองค์กรพร้อมทั้ง กรณีตัวอย่าง

กำหนดการ

วันที่หนึ่ง

วิทยากร  อ. สุประภาดา โชติมณี

09.00-10.30 น.         แนวคิดการบริหารจัดการความรู้    

                            กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวคิด หลักการ ประเด็นพิจารณาความเชื่อมโยง และผลลัพธ์ที่สำคัญ

                            การจัดทำกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้

10.45-12.00 น.         เครื่องมือ 1 : KM TQA-SEPA

13.00-14.30 น.         เครื่องมือ 2 : KM Model-FTPI

14.45-16.30 น.        เครื่องมือ 2 : KM Model-FTPI (ต่อ)

วันที่สอง

วิทยากร  อ.ณัฐพล เอกไพศาล

09.00-10.30 น.        แนวคิดการบริหารจัดการนวัตกรรม

                           กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวคิด หลักการ ประเด็นพิจารณาความเชื่อมโยง และผลลัพธ์ที่สำคัญ

                           การจัดทำกลยุทธ์ด้านการจัดการนวัตกรรม

10.45-12.00 น.        เครื่องมือ 3 : CEN/TS 1655-1-2013

13.00-14.30 น.        เครื่องมือ 4 : INNOVATION MASTER PLAN

14.45-16.15 น.        เครื่องมือ 4 : INNOVATION MASTER PLAN (ต่อ)

16.15-16.30 น.        สรุป

พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 1. เครื่อง LCD Projector 1 เครื่อง
 2. กระดานไวท์บอร์ด หรือ Flip Chart และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการอบรม

วันทำการปกติ   วันจันทร์ – ศุกร์       ราคา   50,000  บาท

หมายเหตุ :

 • ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี)  และภาษีมูลค่าเพิ่ม  VAT 7%
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันนำส่งต้นฉบับเอกสารประกอบการฝึกอบรม 1 ชุด เพื่อให้ทางองค์กรสำเนาแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

 download รายละเอียดหลักสูตร Drive for Excellence with KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INNOVATION MANAGEMENT

ติดต่อ   ขนิษฐา  คงประเสริฐลาภ     E-mail: khanittha@ftpi.or.th T. 02-6195500 ต่อ 586