Drive for Excellence with STAKEHOLDER AND CUSTOMER MANAGEMENT

In-sight and In-depth Stakeholder and Customer Management

for Future Success and Sustainable Development

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและหลักการสำคัญในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ให้ทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม เพื่อนำไปสร้างโอกาสในการปรับปรุง พัฒนาทางการตลาด ลดผลกระทบเชิงลบ สร้างมุมมองด้านบวก รวมถึงบริหารความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าที่สำคัญอย่างสมดุล
 • สร้างความรู้ความเข้าใจเครื่องมือบริหารจัดการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • เพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • บูรณาการร่วมกับการนำองค์กร การกำกับดูแล การดูแลสังคมและรับผิดชอบต่อชุมชน และ การจัดทำกลยุทธ์องค์กร

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

 • เข้าใจในทฤษฎีและหลักการในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • เรียนรู้การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • ทราบแนวทางในการประเมินความสำเร็จของกระบวนการและผลลัพธ์
 • ทราบแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • ทราบถึงความเชื่อมโยงไปถึงการจัดการ ด้านอื่นๆ เช่น การนำองค์กร การปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างนวัตกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในการชี้นำ ประเมินและกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงองค์กร
 • ผู้ที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและลูกค้าขององค์กร
 • ผู้สนใจทั่วไป

วิธีการฝึกอบรม

 • บรรยาย
 • ตัวอย่างกรณีศึกษา
 • กิจกรรมกลุ่ม
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากร

กำหนดการ

วันที่หนึ่ง

วิทยากร  อ.กุลชุดา ดิษยบุตร

09.00-16.30 น.

 • แนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแนวทางการประเมินความสำเร็จ
 • การกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวคิด หลักการ ประเด็นพิจารณา ความเชื่อมโยง และผลลัพธ์ที่สำคัญ
 • แนวทางการจัดทำกลยุทธ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • เครื่องมือ การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมตัวอย่างและการประยุกต์ใช้
 • Stakeholder Management
 • AA 1000 พร้อมตัวอย่าง

วันที่สอง

วิทยากร อ.พัชรีพร คุณาวุฒิ

09.00-16.30 น.

 • แนวทางการบริหารจัดการลูกค้าและแนวทางการประเมินความสำเร็จ
 • การกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวคิด หลักการ ประเด็นพิจารณา ความเชื่อมโยง และผลลัพธ์ที่สำคัญ
 • แนวทางการจัดทำกลยุทธ์ด้านลูกค้าและตลาด
 • การจำแนกลูกค้า การรับฟังเสียงลูกค้า
 • การพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ
 • การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
 • เครื่องมือ การบริหารจัดการลูกค้า พร้อมตัวอย่างและการประยุกต์ใช้
 • กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า
 • กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
 • กระบวนการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
 • กระบวนการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ

 พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 1. เครื่อง LCD Projector 1 เครื่อง
 2. กระดานไวท์บอร์ด หรือ Flip Chart และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการอบรม

วันทำการปกติ   วันจันทร์ – ศุกร์       ราคา   50,000  บาท

หมายเหตุ :

 • ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี)  และภาษีมูลค่าเพิ่ม  VAT 7%
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันนำส่งต้นฉบับเอกสารประกอบการฝึกอบรม 1 ชุด เพื่อให้ทางองค์กรสำเนาแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

 downloadรายละเอียดหลักสูตร Drive for Excellence with STAKEHOLDER AND CUSTOMER MANAGEMENT

 ติดต่อ   ขนิษฐา  คงประเสริฐลาภ     E-mail: khanittha@ftpi.or.th T. 02-6195500 ต่อ 586