Drive for Excellence with STRATEGIC PLANNING

In-sight and In-depth Advanced Strategic Planning

for Future Success and Sustainable Development

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการวางแผน กลยุทธ์แบบบูรณาการ
 • เพื่อให้ได้องค์ความรู้ในเครื่องมือการจัดการระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการที่สำคัญในปัจจุบันและคาดการณ์อนาคต
 • เพื่อให้มีทักษะในเครื่องมือการจัดการระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

     สามารถนำความรู้และความเข้าใจในหลักการของระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการและเครื่องมือการจัดการที่สำคัญไปวางแผนและพัฒนาการดำเนินงานระบบการวางแผน    กลยุทธ์แบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิผลและ มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในการชี้นำ ประเมินและกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงองค์กร
 • ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดทำกลยุทธ์ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและติดตามผลสู่ความสำเร็จ
 • ผู้สนใจทั่วไป

วิธีการฝึกอบรม

 • บรรยาย
 • ตัวอย่างกรณีศึกษา
 • กิจกรรมกลุ่ม
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากร

หัวข้อการฝึกอบรม

 • ระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ 8 ขั้นตอน คือ
  • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
  • การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์
  • การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
  • การกำหนดกลยุทธ์
  • การจัดทำแผนปฏิบัติการ
  • การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
  • การนำแผนสู่การปฏิบัติผ่านระบบงานและกระบวนการ
  • การติดตามผลสำเร็จและการปรับแผน
 • เครื่องมือ แนวคิด หลักการของเครื่องมือในการบริหารจัดการและใช้ในการปรับปรุงองค์กรพร้อมทั้ง กรณีตัวอย่าง

 กำหนดการ

วันที่หนึ่ง

วิทยากร  อ. ศุภชัย เมืองรักษ์

09.00-10.30 น.        หลักการของระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ 8 ขั้นตอน

10.45-12.00 น.        หลักการของระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ 8 ขั้นตอน (ต่อ)

13.00-14.30 น.        เครื่องมือ 1 : Strategic Planning & BSC & KPI

14.45-16.30 น.        เครื่องมือ 2 : Strategic Planning & BSC & KPI (ต่อ)

วันที่สอง

วิทยากร  อ.สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์, อ.สุรเชษฎ์ พลวณิช

09.00-10.30 น.        เครื่องมือ 3 : Advance Strategic Planning Model

10.45-12.00 น.        เครื่องมือ 3 : Advance Strategic Planning Model (ต่อ)

13.00-14.30 น.        เครื่องมือ 4 : Business Model Creation

14.45-16.15 น.        เครื่องมือ 4 : Business Model Creation (ต่อ)

16.15-16.30 น.        สรุป

พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 1. เครื่อง LCD Projector 1 เครื่อง
 2. กระดานไวท์บอร์ด หรือ Flip Chart และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการอบรม

วันทำการปกติ   วันจันทร์ – ศุกร์       ราคา   50,000  บาท

หมายเหตุ :

 • ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี)  และภาษีมูลค่าเพิ่ม  VAT 7%
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันนำส่งต้นฉบับเอกสารประกอบการฝึกอบรม 1 ชุด เพื่อให้ทางองค์กรสำเนาแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

 download รายละเอียดหลักสูตร Drive for Excellence with STRATEGIC PLANNING

 ติดต่อ   ขนิษฐา  คงประเสริฐลาภ     E-mail: khanittha@ftpi.or.th T. 02-6195500 ต่อ 586