Drive for Excellence with CORPORATE GOVERNANCE AND LEADERSHIP

In-sight and In-depth Corporate Governance and Leadership

for Future Success and Sustainable Development

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการระบบ ธรรมาภิบาลและการนำองค์กรใน 8 ประเด็นสำคัญ
 • เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นเครื่องมือการจัดการระบบธรรมาภิบาลและการนำองค์กรสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์
 • เพื่อให้มีทักษะในเครื่องมือการจัดการระบบ ธรรมาภิบาลและการนำองค์กร

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

สามารถนำความรู้และความเข้าใจในหลักการระบบธรรมาภิบาลและการนำองค์กรและเครื่องมือการจัดการที่สำคัญไปวางแผนและพัฒนาการดำเนินงานระบบธรรมาภิบาลและการนำองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในการชี้นำ ประเมินและกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงองค์กร
 • ผู้ที่รับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแลองค์กรและการนำองค์กรสู่ความยั่งยืน
 • ผู้สนใจทั่วไป

วิธีการฝึกอบรม

 • บรรยาย
 • ตัวอย่างกรณีศึกษา
 • กิจกรรมกลุ่ม
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากร

หัวข้อการฝึกอบรม

 • แนวคิด หลักการ ระบบธรรมาภิบาลและการนำองค์กร และการนำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติ
  • การกำหนดนโยบายที่เป็นธรรม
  • การจัดการ CSR In Process
  • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
  • การบริหารของคณะกรรมการ
  • การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
  • การจัดการจริยธรรมและจรรยาบรรณ
  • การกำหนดนโยบายที่สร้างความยั่งยืน
  • การติดตามผลการดำเนินงานองค์กร
 • เครื่องมือ แนวคิด หลักการของเครื่องมือในการบริหารจัดการและใช้ในการปรับปรุงองค์กร พร้อมทั้ง กรณีตัวอย่าง

กำหนดการ

วันที่หนึ่ง

วิทยากร  อ. ศุภชัย เมืองรักษ์

09.00-10.30 น.        แนวคิดและหลักการของระบบธรรมาภิบาลและการนำองค์กร

10.45-12.00 น.        ความรู้ ประสบการณ์ การเรียนรู้ ปัจจัยความสำเร็จและอุปสรรคในการนำระบบธรรมาภิบาลและการนำองค์กร

                            ไปประยุกต์ใช้

13.00-14.30 น.        เครื่องมือ 1 : หลักการนำองค์กร 3D (Direct Deploy Develop)

14.45-16.30 น.       เครื่องมือ 1 : หลักการนำองค์กร 3D (Direct Deploy Develop) (ต่อ)

วันที่สอง

วิทยากร อ. กุลชุดา ดิษยบุตร

09.00-10.30 น.        เครื่องมือ 2 : ISO 26000 &CSR In Process

10.45-12.00 น.        เครื่องมือ 2 : ISO 26000 &CSR In Process (ต่อ)

13.00-14.30 น.        เครื่องมือ 3 : Sustainable Corporation Index

14.45-16.15 น.        เครื่องมือ 4 : GRI Report

16.15-16.-30 น.        สรุป

พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 1. เครื่อง LCD Projector 1 เครื่อง
 2. กระดานไวท์บอร์ด หรือ Flip Chart และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการอบรม

วันทำการปกติ   วันจันทร์ – ศุกร์       ราคา   50,000  บาท

หมายเหตุ :

 • ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี)  และภาษีมูลค่าเพิ่ม  VAT 7%
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันนำส่งต้นฉบับเอกสารประกอบการฝึกอบรม 1 ชุด เพื่อให้ทางองค์กรสำเนาแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

 download รายละเอียดหลักสูตร Drive for Excellence with CORPORATE GOVERNANCE AND LEADERSHIP

ติดต่อ   ขนิษฐา  คงประเสริฐลาภ     E-mail: khanittha@ftpi.or.th T. 02-6195500 ต่อ 586