สุดยอดหัวหน้างาน (Superb Supervisor) 1 วัน

        การเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานนั้น ไม่เพียงแต่ได้รับการแต่งตั้งก็เป็นได้ แต่การเป็นหัวหน้างานที่มีคุณภาพจะต้องมีความรู้ ทักษะและคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อสร้างการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลรอบข้าง   

        สุดยอดหัวหน้างาน ต้องใช้ทักษะ ความรู้และคุณสมบัติหลายด้านมาประกอบกัน ทั้งนี้นอกจากหัวหน้างานจะต้องทำงานในส่วนของตนเองแล้ว ยังต้องมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากร บริหารข้อมูล ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานได้สำเร็จลุล่วงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กร นอกจากนี้หัวหน้างานยังต้องพัฒนาทักษะอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์อยู่เสมอ และได้รับการยอมรับว่าเป็น สุดยอดหัวหน้างาน

วัตถุประสงค์

 • ให้เข้าใจถึงความสำคัญ ความคาดหวัง และบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง
 • เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการเป็นสุดยอดหัวหน้างานที่สามารถกระตุ้นและผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างมีประสิทธิผล

วิธีการอบรม           การบรรยาย กรณีศึกษาจากประสบการณ์ และการยกตัวอย่าง

เหมาะสำหรับ        หัวหน้างาน หรือ ผู้ที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างานในอนาคต

จำนวนผู้เข้าอบรม   25-30  คน/รุ่น

หัวข้อการอบรม       (เวลา 9.00 – 16.00 น.)

 • ความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้องต่อหัวหน้างาน
 • บทบาท และหน้าที่ ของหัวหน้างาน
 • ทักษะที่จำเป็นของสุดยอดหัวหน้างาน
 • หลักการวางแผน การมอบหมายงาน การสอนงาน
 • ตัวอย่าง และกรณีศึกษา
 • หลักการติดตามและประเมินผลงาน
 • หัวหน้างานกับการสื่อสาร
 • ปัญหาที่หัวหน้างานพบบ่อย และแนวทางแก้ไข
 • สรุป และถามตอบ

 

อุปกรณ์ประกอบการอบรม
1. เครื่องฉายภาพ LCD Projector 1 เครื่อง
2. Microphone 1 ตัว
3. กระดานไวท์บอร์ด + ปากกาเคมี 1 ชุด

ราคาค่าบริการ
• วันจันทร์ – ศุกร์ (วันธรรมดา/วันทำการปกติ)  ราคา 25,000 บาท/รุ่น

หมายเหตุ
• ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
• สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
• สถาบันจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมตามจำนวนที่กำหนด

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)